Συνεδριάζει το Περιφερειακό συμβούλιο Στερεάς στην Αμφίκλεια-Όλη η ατζέντα(live)

23 Ιουλ. 2018 / 12:21 23 Ιουλ. 2018 / 12:48 (upd)

Συνεδριάζει αυτη την ώρα το Περιφερειακό συμβούλιο Στερεάς στο Δήμο Αμφίκλειας – Ελάτειας, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Αμφίκλειας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

- Ανακοινώσεις Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κ. Γεώργιου Ψυχογιού. - Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Κωνσταντίνου Π. Μπακογιάννη.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Θέμα 1ο Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 46/5-3-2018 (ΑΔΑ : 6ΨΖΩ7ΛΗ-ΣΞ1) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας με θέμα ΄΄Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού για το έτος 2018. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 2ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Κέντρου Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων στην Τ.Κ. Θερμοπυλών του Δήμου Λαμιέων . Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Θέμα 3ο Λήψη απόφασης για την έγκριση α) της ετήσιας έκθεσης της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2017, στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής(Ν. 4445/2016, ΦΕΚ 236/Τ.Β’/19-12-2016) και β) της ετήσιας Περιφερειακής έρευνας του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ιωάννης Περγαντάς

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θέμα 4ο Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Πολεμικού Μουσείου. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΤΡΟΦΗ»

Θέμα 5ο Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του «Ινστιτούτο Prolepsis» για το έργο: «Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής-" ΔΙΑΤΡΟΦΗ" σε μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό έτος 2018 – 2019. Εισηγητής Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας, Εξωστρέφειας, Περιφερειακού Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ. Θεμιστοκλής Χειμάρας

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Θέμα 6ο Έγκριση αποδοχής εκτέλεσης του έργου με τίτλο «OPEn-air laboRAtories for Nature baseD solUtions to Manage environmental risks - Υπαίθρια εργαστήρια για λύσεις με γνώμονα τη φύση για τη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων» και ακρωνύμιο «OPERANDUM» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «HORIZON 2020». Εισηγητής Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας, Εξωστρέφειας, Περιφερειακού Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ. Θεμιστοκλής Χειμάρας

Θέμα 7ο Έγκριση αποδοχής εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Fostering the role of public authorities as demanders of innovation through public procurement – Ενισχύοντας τον ρόλο των Δημόσιων Αρχών ως προμηθευτών καινοτομίας μέσω δημοσίων συμβάσεων» και ακρωνύμιο «iBuy» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «INTERREG EUROPE». Εισηγητής Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας, Εξωστρέφειας, Περιφερειακού Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ. Θεμιστοκλής Χειμάρας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΕΡΓΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Θέμα 8ο Έγκριση της 5ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2018 που αφορά στο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των πιστώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορούν επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ (Περιφερειακοί ΚΑΠ- ΤΡΟΠ. 05) Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 9ο Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φωκίδας έτους 2018. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 10ο Έγκριση 1ης τροποποίησης Προγράμματος από πιστώσεις Τακτικών ΚΑΠ Τόκων, Ιδίων Πόρων, ΟΣΚ και Επιχορηγήσεων Λοιπών Φορέων ΠΕ Βοιωτίας (Τροπ.01) έτους 2018. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 11ο Έγκριση 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Ευρυτανίας έτους 2018 (τροπ. 04). Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 12ο Έγκριση πρότασης τροποποίησης της ΣΑΕΠ 066 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2018. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 13ο Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2017ΕΠ56600002 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 14ο Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2017ΕΠ56600001 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ -ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)» της ΣΑΕΠ 566. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 15ο Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600016 της ΣΑΕΠ 566 με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ». Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 16ο Έγκριση κατάρτισης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) έτους 2018 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 466 (Πρόγραμμα Πυρόπληκτων περιοχών Στερεάς Ελλάδας). Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 17ο Πρόταση ένταξης νέας επαναλαμβανόμενης δράσης στην ΣΑΕΠ566, που αφορά στην εγγραφή νέου ενάριθμου για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του Συστήματος Οδοφωτισμού στο Εθνικό Δίκτυο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων και την μείωση εκπομπών CO2) . Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 18ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για το έργο «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΠΕΡΧΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ»», προϋπολογισμού 64.000,00€, που χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 066, ενάριθμο 2013ΕΠ06600002 «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΣΠΕΡΧΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΕΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝ», εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 19ο Ανάκληση της αρ. 79/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου & Έγκριση Νέου Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης & παραρτημάτων της με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για το έργο : «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΟΥ ΓΛΑ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ», και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 20ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Διρφύων- Μεσσαπίων για το έργο : «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ» και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 21 ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης & παραρτημάτων της με τον Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ για το έργο : «Προμήθεια και τοποθέτηση Φωτιστικών Σωμάτων Αθλητικών Εγκαταστάσεων Χαλκίδας», και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 22ο Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΙΝΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ" , εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 23ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και του ΝΠΔΔ ''ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ'' «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (ΕΚΕΦΕ «Δ»), για την υλοποίηση της Πράξης «Μελέτη Περιβαλλοντικών Παραμέτρων της Περιοχής Ασωπού Ποταμού και διενέργεια μετρήσεων στα πλαίσια και σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στα Οινόφυτα του Δήμου Τανάγρας για το έτος 2018», καθώς και της Τροποποίησης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για την λειτουργία αυτού. Εισηγητής Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Ταγκαλέγκας

Θέμα 24ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και «Αναπτυξιακής Φθιώτιδας Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ» για την υλοποίηση της Υπηρεσίας : «ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 25 ο Υποβολή αιτήματος Χρηματοδότησης και Πρότασης Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου (Σχεδίου Δράσης ) για την Αστική, Κοινωνική, Περιβαλλοντική και Επιχειρησιακή Αναζωογόνηση και Εξυγίανση της ευρύτερης περιοχής ΛΑΠ Ασωπού με αξιοποίηση της « Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης» (ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με Α.Π. 1535/31-5-2018 της ΕΥΔ του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020). Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης

Θέμα 26 ο Πρόταση έγκρισης υποβολής πρότασης για ένταξη του έργου με τίτλο «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΧΑΔΑΣ» Ν. Εύβοιας σε μέτρο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας (Ε.Π.ΑΛ.&Θ.) 2014-2020. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΣΕ

Θέμα 27 ο Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Θέμα 28 ο Έγκριση ταμειακού Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2017, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης

Θέμα 29 ο 6 Η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης

Θέμα 30ο Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το Β’ τρίμηνο 2018. Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης

Προσθήκη σχολίου

H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί.
Το "VimaPoliti.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες του έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη του portal

Επικοινωνήστε μαζί μας στο vimapoliti@gmail.com ή απευθείας στην φόρμα επικοινωνίας

Please, enter your name
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message