Στην προσθήκη δύο νέων αντιδημάρχων και σε αναπροσαρμογή των καθηκόντων των δύο νυν αντιδημάρχων προχώρησε σήμερα ο δήμαρχος Αργιθέας κ.Ανδρέας Στεργίου.

Έτσι ορίζονται ως νέοι Αντιδήμαρχοι με θητεία από 11 – 11 -2019 μέχρι 31 - 12 - 2020 οι κ. Στυλιανός Κωφός και η  κα.Όλγα Κορλού.

Αναλυτικά η απόφαση και οι αρμοδιότητες έχουν ως εξής:

Β.1. Τον κ. Κωφό Στυλιανό του Παναγιώτη Αντιδήμαρχο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ψηφιακής Πολιτικής και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 1. Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ψηφιακής Πολιτικής και ιδίως:

-Την ανάπτυξη και παρακολούθηση της Μηχανοργάνωσης όλων των υπηρεσιών του Δήμου, των Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, των νέων τεχνολογιών, καινοτομιών και των ζητημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας. -Την εποπτεία και ευθύνη για το συντονισμό των θεμάτων Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πρόγραμμα «Διαύγεια». -Την εποπτεία και έλεγχο της Υπηρεσίας Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής. -Τη συνεργασία με τους Προέδρους τα Μέλη και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων όλου του Δήμου για θέματα των παραπάνω καθ’ ύλη αρμοδιοτήτων του.

-Την ενημέρωση και επίλυση θεμάτων των πολιτών σε αιτήματα – αναφορές σε σχέση με το αντικείμενό του. -Την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων.

2. Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και ιδίως: -Την εποπτεία, έλεγχο και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτυξιακών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, ΣΕΣ). -Την άντληση πληροφόρησης από υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιων Υπουργείων, κ.ά., για δυνατότητες χρηματοδότησης έργων με αναπτυξιακό χαρακτήρα, η ενημέρωση των τοπικών φορέων και η συνεργασία με τοπικούς και άλλους φορείς για την από κοινού αξιοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών. -Την εποπτεία των διαδικασιών, συνεργασιών, δράσεων, κλπ σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου σε δίκτυα με Περιφέρειες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, καθώς και άλλους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού. -Την εποπτεία των διαδικασιών, συνεργασιών και δράσεων που σχετίζονται με το Σύμφωνο των Δημάρχων. -Την εποπτεία και έλεγχο του τουριστικού σχεδιασμού και υποδομών. -Τη συλλογή και την τήρηση στοιχείων για την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική κατάσταση στο Δήμο καθώς και για πηγές χρηματοδότησης αναπτυξιακών προγραμμάτων. -Τη διενέργεια ερευνών, την εκπόνηση αναπτυξιακών μελετών, την επισήμανση των προτεραιοτήτων έργων και μέτρων και την τήρηση αρχείου αναπτυξιακών μελετών και ερευνών και έργων που έχουν εκτελεστεί και εκτελούνται στο Νομό και στο Δήμο. -Το σχεδιασμό και προγραμματισμό κοινών ενεργειών με τοπικούς και υπερτοπικούς φορείς για την υποβολή προτάσεων και την προώθηση κοινών αναπτυξιακών δράσεων. -Την εξειδίκευση του Στρατηγικού Πλαισίου Ανάπτυξης του Δήμου σε έργα και δράσεις οικονομικής, και κοινωνικής, περιβαλλοντικής προστασίας, ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και -γενικότερα - βελτίωσης της ποιότητας ζωής σε βραχυχρόνιο και ετήσιο ορίζοντα.

Β.2. Την κα. Κορλού Όλγα του Ηλία, Αντιδήμαρχο Νομικών Υποθέσεων, Κοινωνικής Μέριμνας και Πολιτισμού και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 1. Νομικών και Κοινωνικών θεμάτων και ιδίως: -Τη διαχείριση των νομικών ζητημάτων και εκκρεμοτήτων του Δήμου. -Τα θέματα σχετικά με Κοινωνικές δομές και Ανάπτυξη τους για την προστασία των δημοτών -Τα θέματα Κοινωνικών Υπηρεσιών (Υγείας, Πρόνοιας, κλπ), Ευπαθών ομάδων πληθυσμού, κοινωνικών δομών και προστασίας κατά της φτώχειας.

2. Πολιτιστικών θεμάτων και ιδίως: -Την εποπτεία, την οργάνωση και τον έλεγχο του πολιτιστικού τομέα και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων. -Την συνεργασία με Σωματεία και Συλλόγους που έχουν την έδρα τους στο Δήμο, προς το σκοπό της επιλεξιμότητας των προγραμμάτων δράσης τους που επιχορηγούνται από τον Δήμο. -Την εποπτεία των διαδικασιών, συνεργασιών, δράσεων, κλπ σχετικά με τον τουρισμό και την προβολή του δήμου. -Τα θέματα ανάπτυξης αθλητισμού και εθελοντισμού.

Γ. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

Δ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Πούλιου Χαράλαμπου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας και τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Τσιατσιάνη Ηλία που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κωφός Στυλιανός και τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Κωφού Στυλιανού που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κα. Κορλού Όλγα.

Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Τσιατσιάνη Ηλία. ΣΤ. Εισηγούνται τα θέματα των αρμοδιοτήτων τους στην οικονομική επιτροπή και το Δημοτικό

Κατηγορία Αργιθέα

Κλειστός θα παραμείνει ο δρόμος στην περιοχή «Λεύκα» της ΤΚ Πετρίλου στην Ανατολική Αργιθέα .

Σε ανακοίνωσή του ο δήμαρχος Αργιθέας Ανδρέας Στεργίου αναφέρει για το πρόβλημα : 

"Το  πρόβλημα στην τοποθεσία «Λεύκα» Πετρίλου έχει προκύψει εδώ και πολλά χρόνια χωρίς ωστόσο να έχει επέλθει ακόμη η οριστική επίλυσή του.

Παρά τις απολύτος δικαιολογημένες διαμαρτυρίες και τις συνεχείς οχλήσεις της τοπικής κοινωνίας του Πετρίλου, παρατηρήθηκαν μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις στη δρομολόγηση του συγκεκριμένου έργου.  Η δημοπράτηση πραγματοποιήθηκε λίγες μόλις ημέρες πριν τις εκλογές του Μαΐου και ο προσωρινός ανάδοχος προέκυψε σύμφωνα με το Πρακτικό 1 της αρμόδιας επιτροπής, όπου εγκρίθηκε με την αρ. 40 /2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.Το ιστορικό είναι λίγο πολύ γνωστό και δε σκοπεύουμε να σταθούμε σε αυτό ούτε να επιρρίψουμε ευθύνες για τις χρονοτριβές. Εμείς, ως νέα δημοτική αρχή, έχουμε αποφασίσει να ολοκληρώσουμε το έργο, και μάλιστα, όσο πιο σύντομα γίνεται, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τα σχετικά γραφειοκρατικά εμπόδια.

Άλλωστε, πρωταρχικό μέλημα της νέας Διοίκησης είναι να επισπευσθούν τόσο οι διαδικασίες συμβασιοποίησης των προς εκτέλεση έργων, όσο και σύνταξης ή ολοκλήρωσης νέων μελετών όπου κρίνεται αναγκαίο.Προς ενημέρωση όλων των πολιτών, από την απόφαση έγκρισης του προσωρινού  αναδόχου του έργου για τη Λεύκα κι ύστερα, εκκρεμεί η απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, κάτι που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του μηνός. Αμέσως μετά, θα προχωρήσουν  όλες οι ενέργειες ώστε να εγκατασταθεί ο ανάδοχος το ταχύτερο δυνατό, προσμετρώντας βέβαια πάντοτε και τον κρίσιμο παράγοντα των κατάλληλων καιρικών συνθηκών.

Σε κάθε περίπτωση, για εμάς η ασφάλεια των πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη,  συνεπώς το συγκεκριμένο σημείο θα παραμείνει κλειστό όπως έχει αποφασίσει αρμοδίως ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας. Ζητούμε την κατανόηση των διερχομένων, αλλά έως την οριστική παράδοση του έργου, η διέλευση των οχημάτων και των πεζών θα πραγματοποιείται όπως υποδεικνύει η σχετική απόφαση, η οποία επισυνάπτεται.

Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, είμαι προσωπικά πάντοτε στη διάθεση όλων".

Κατηγορία Αργιθέα

Σε εξαιρετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου, η πρώτη ειδική συνεδρίαση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας.

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέχθηκε ο Ηλίας Παπαδήμας που δέχθηκε θερμές ευχές για μία δημιουργική θητεία. Αντιπρόεδρος εκλέχθηκε ο Βασίλης Καναβός και Γραμματέας ο Νίκος Σταμούλης. 

Ακολούθησε η εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Τακτικά μέλη εκλέχθηκαν οι: Δημήτρης Καμπούρης και Κώστας Γραμμένος από την πλειοψηφούσα παράταξη, Γιώργος Σακελλάρης από την παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης και Θανάσης Καραγεώργος από την παράταξη της ελάσσονος αντιπολίτευσης. 

Αναπληρωματικά μέλη εκλέχθηκαν οι: Όλγα Κορλού και Γιάννης Στεργιούλης από την πλειοψηφούσα παράταξη, Κώστας Μπαλατσούκας  από την παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης και Λάμπρος Τσιβόλας από την παράταξη της ελάσσονος αντιπολίτευσης.

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι

Ο δήμαρχος Αργιθέας ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους τουΔήμου Αργιθέας, με θητεία από 04-09-2019 μέχρι 30-09-2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

Α.1. Τον κ. Πούλιο Χαράλαμπο του Βασιλείου Αντιδήμαρχο Οικονομικών, Διοικητικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:

Την εποπτεία και την ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Κτηματολογίου, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου - Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.

Να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους οι οποίοι έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (άρθρο 58 παρ. 1 περιπτ. Ε Ν 3852 / 2010), καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.

Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:

Την εποπτεία και την ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων του Γραφείου Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.

Την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού.

Τη χορήγηση αδειών του προσωπικού.

Την τέλεση γάμων.

Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών.

Τη λειτουργία των ΚΕΠ.

Τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

Τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια.

Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων, πιστοποιητικών και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου

Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.

Την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή.

Τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών.

Τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.

Την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α'/2001).

Γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Α2. Τον κ. Τσιατσιάνη Ηλία του Κωνσταντίνου Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Καθημερινότητας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Τεχνικών Έργων και ιδίως:

Την εποπτεία και την ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα το Γραφείο των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης - Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών - Επίβλεψης έργων.

Την εποπτεία και την ευθύνη των δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.

Τη συνεργασία με τους προέδρους και τα τοπικά συμβούλια των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού. Την οργάνωση και την εποπτεία του Γραφείου Κίνησης οχημάτων και μηχανημάτων έργων. Τον έλεγχο και τη συντήρηση παντός τύπου οχημάτων - μηχανημάτων.

Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου - Γραμματείας.

Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος και της Πολιτικής Προστασίας και ιδίως:

Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της ανακύκλωσης, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.

Την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος και πρασίνου.

Το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας.

Την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας.

Την ευθύνη για τις αμμοληψίες και εκμετάλλευσης ορυκτών υλικών.

Την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.

Την εποπτεία και καλή λειτουργία των παιδικών χαρών.

Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων.

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση των αντιδημάρχων είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό τους, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται κατά σειρά από τον Αντιδήμαρχο κ. Τσιατσιάνη Ηλία.

Ε. Όταν απουσιάζουν ή κωλύονται οι Αντιδήμαρχοι οι αρμοδιότητές τους ασκούνται από το Δήμαρχο.

Κατηγορία Αργιθέα

Ορκωμοσία Δημάρχου Ανδρέα Στεργίου και νέας Δημοτικής Αρχής Αργιθέας 

Μέσα σε ένα συγκινητικό και πανηγυρικό κλίμα, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 24 Αυγούστου 2019 στο Δημαρχείο Ανθηρού η τελετή ορκωμοσίας του νέου Δημάρχου Αργιθέας Ανδρέα Στεργίου, των νεοεκλεγέντων Δημοτικών Συμβούλων, των Προέδρων και των Μελών των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων. 

Η προσέλευση του κόσμου ήταν πρωτοφανής για τα δεδομένα της περιοχής. Αργιθεάτισσες και Αργιθεάτες από όλες τις δημοτικές ενότητες, κυριολεκτικά, κατέκλυσαν την αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και τον προαύλιο χώρο, δίνοντας έναν ξεχωριστό τόνο στην ιδιαίτερη αυτή στιγμή. 

Την ορκωμοσία τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.κ. Τιμόθεος. 

Ο νέος Δήμαρχος κατά την ομιλία του έδωσε το στίγμα της πολιτικής που επιθυμεί να χαράξει το επόμενο διάστημα μαζί με τους συνεργάτες του. Παράλληλα δεσμεύτηκε πως θα τιμήσει στο ακέραιο την εμπιστοσύνη των πολιτών.Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης και ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης, εκφράζοντας αμφότεροι θερμές ευχές για καλή συνεργασία και καλή δύναμη. 

Μεταξύ των παρευρισκομένων, τίμησαν με την παρουσία τους την τελετή η Περιφερειακή Σύμβουλος κα. Ρογκανάκη, η Πρόεδρος της ΠΟΑΣ κα. Μαυραντζά, η Πρόεδρος του Παραρτήματος Αντικαρκινικής Εταιρείας Καρδίτσας κα. Βασιλού, δεκάδες διατελέσαντες αιρετοί της περιοχής, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών φορέων και των αργιθεάτικων πολιτιστικών σωματείων.

Η εικόνα ίσως περιέχει: 29 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, πλήθος και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, κάθεται και εσωτερικός χώρος

Κατηγορία Αργιθέα

Το Σάββατο 24 Αυγούστου 2019 & ώρα 12:00 μ.μ. στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Γυμνασίου-Λυκείου Κερασοχωρίου θα πραγματοποιηθεί η τελετή ορκωμοσίας του νεοεκλεγέντα Δημάρχου Αγράφων κ.Αλέξη Καρδαμπίκη και των τακτικών μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων.

Λίγες ώρες μετά και ώρα 18.30 μ.μ. στο δημαρχείο Ανθηρού θα πραγματοποιηθεί  τελετή ορκωμοσίας του νέου Δημάρχου Αργιθέας κ.Ανδρέα Στεργίου , των Δημοτικών Συμβούλων, των Προέδρων & των Συμβούλων Τοπικών Κοινοτήτων.

Την ορκωμοσία στην Αργιθέα θα τελέσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ.κ. Τιμόθεος ενώ στα Άγραφα ο Μητροπολίτης Καρπενησίου κκ.Γεώργιος.

Κατηγορία Άγραφα

Αποτελέσμτα στα 14 απο τα 26 εκλογικά τμήματα

Ενσωμάτωση

53,85 (14 / 26 ΕΤ)

Εγγεγραμμένοι 4.322

Έγκυρα 97,17

Άκυρα 2,58

Συμμετοχή 46,58

Λευκά 0,25

Ποσοστό  Ψήφοι Έδρες

Στεργίου Ανδρέας ΑΡΓΙΘΕΑ νέα εποχή

47,96   938   8

Χασιώτης Γεώργιος  ΑΡΓΙΘΕΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

40,80   798   7

Τσιβόλας Λάμπρος  ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΡΓΙΘΕΑ

11,25   220   2

Κατηγορία Αργιθέα

Κωμικές διαστάσεις λαμβάνει η  παροχή στήριξης της Κουμουνδούρου σε 99 υποψηφίους Δημάρχους, μέσω άρθρου της Εφημερίδας “Αυγή” στις αρχές του έτους.Έκτοτε έχουν ξεκινήσει να βλέπουν το φως της δημοσιότητας επιστολές των υποψηφίων Δημάρχων και Αυτοδιοικητικών Παρατάξεων που διαψεύδουν την εφημερίδα. 

Κάτι αντίστοιχο έγινε με τον υποψήφιο δήμαρχο Αργιθέας Ανδρέα Στεργίου που το όνομά του φιγουράριζε στο άρθρο της εφημερίδας ενώ ο ίδιος με επιστολή του αρνείται κάθε στήριξη απο τον ΣΥΡΙΖΑ

Αναλυτικά στην επιστολή-διάψευση αναφέρει:

“ Με ειλικρινή έκπληξη ενημερώθηκα πως, σε σχετικό ρεπορτάζ, με συμπεριλάβατε στους υποψηφίους Δημάρχους που στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς όμως προσωπικά ποτέ να έχω διεκδικήσει στήριξη από κανέναν κομματικό φορέα.

Η προσπάθειά μας στον ορεινό Δήμο Αργιθέας είναι αμιγώς αυτοδιοικητική, ακομμάτιστη και πολυσυλλεκτική. Πλαισιώνεται από καταξιωμένους συμπολίτες μας όλων των πολιτικών χώρων και δεν έχει ούτε επιθυμεί να αποκτήσει κομματική απόχρωση.Αυτό είναι γνωστό στην τοπική μας κοινωνία και απολύτως ξεκάθαρο.

Παρακαλώ όπως προβείτε σε άμεση σχετική διόρθωση του ρεπορτάζ στην έντυπη και στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας, καθώς και σε δημοσίευση της παρούσας συνοπτικής επιστολής, όχι μόνο προς αποκατάσταση της αλήθειας, αλλά και για την ολοκληρωμένη ενημέρωση των αναγνωστών σας.Ευχαριστώ θερμά.”

"Θράυση" έκανε η ΑΥΓΗ στα χωριά της Αργιθέας

Τι και αν η κακοκαιρία έπληξε και φόρτωσε με μπόλικο χιόνι τα χωριά της Αργιθέας .Το νέο της δήθεν στήριξης Στεργίου απο την Κουμουνδούρου ταξίδεψε πολύ γρήγορα και καπέλωσε κάθε πρόβλημα.

Φέιγ βολάν έγινε σε καφενεία-σπίτια κ.α  το φύλλο της εφημερίδας από  "φίλους"  και αντιπάλους του συνδυασμού Στεργίου που βρήκαν αφορμή να πλήξουν τον υποψήφιο δήμαρχο κάνοντας λόγο για "κομματικό στέλεχος" και "πουλέν" του ΣΥΡΙΖΑ 

 

Κατηγορία Αυτοδιοίκηση

Με θερμή αποδοχή από τους Αργιθεάτες έγινε η παρουσίαση της νέας δημοτικής πρωτοβουλίας "Νεα Εποχή Αργιθέα" του υποψήφιου Δημάρχου Ανδρέα Στεργίου-

Παρουσία πλήθους κόσμου ,οι οποίοι κατέκλυσαν τον αύλειο χώρο του δημαρχείου στο Ανθηρό ,πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσημη παρουσίαση της νέας δημοτικής πρωτοβουλίας με επικεφαλή και υποψήφιο δήμαρχο τον Ανδρέα Στεργίου.

Ο κ.Στεργίου στην χαμηλών τόνων ομιλία του αναφέρθηκε στους λόγους που τον έκαναν να πάρει την απόφαση να θέσει υποψηφιότητα για το δήμο καθώς και στο όραμα του για μια "Νέα Αργιθέα".Επίσης τόνισε ότι .."όλοι μαζί μπορούμε να γράψουμε ιστορία" κάνοντας λόγο ότι βασική προτεραιότητά του είναι οι μόνιμοι κάτοικοι και η λύση των προβλημάτων τους.

Ο 32χρονος Οικονομολόγος σχολίασε με καυστικό τρόπο τα όσα συνέβησαν και η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε εκτος και όχι εντός της αίθουσας του δημοτικού συμβουλίου,ενώ απαντώντας στα όσα ακούγονται για το πρόσωπό του μίλησε για "παροχειμένη προπαγάνδα" .Τέλος αναφέρθηκε σε "εποχή συνεργασιών" με ένα "υπερκομματικό ψηφοδέλτιο" ισχυριζόμενος ότι το συντριπτικό κομμάτι όσων δημοτών στήριξαν στις προηγούμενες εκλογές  τον δήμαρχο κ.Τσιβόλα και τον κ.Χασιώτη τώρα στηρίζουν τον ίδιο.

Το «παρών» έδωσαν πλήθος δημοτών ,πρώην δημοτικοί σύμβουλοι,άνθρωποι από  τον ιατρικό χώρο, τα  Σώματα Ασφαλείας, επιχειρηματίες, καθώς και εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων

Δείτε παρακάτω φώτο και βίντεο απο την εκδήλωση όπως αλιεύσαμε απο τα κοινωνικά δίκτυα

 Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται, πλήθος και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: τον Stergiou Andreas, στέκεται και υπαίθριες δραστηριότητες

Κατηγορία Αυτοδιοίκηση

Την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος δήμαρχος στον δήμο Αργιθέας ανακοίνωσε ο Οικονομολόγος Ανδρέας Στεργίου.

Ο έμπειρος αυτοδιοικητικός σε μήνυμά του στα κοινωνικά δίκτυα καλεί τους Αργιθεάτες, στις 14 Οκτωμβρίου στο Ανθηρό,στην εναρκτήρια συγκέντρωση της νέας δημοτικής κίνησης όπου θα παρουσιαστεί η ιδρυτική διακήρυξη,η ονομασία και το σύμβολο της δημοτικής πρωτοβουλίας.

 Ο κ.Στεργίου είναι Οικονομολόγος MSc, PhD Cand και Λογιστής – Φοροτεχνικός Α΄ Τάξης. Είναι απόφοιτος του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων και υποψήφιος διδάκτορας Δημοσίων Οικονομικών. Διατηρεί Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο. Έχει διατελέσει Αντιδήμαρχος Ζωγράφου, Συνεργάτης Υπουργού Οικονομίας & Ανταγωνιστικότητας και Επιστημονικός Συνεργάτης Δημοσίων Οικονομικών Δήμου Νέας Σμύρνης. Έχει γεννηθεί το έτος 1986 και είναι παντρεμένος με τη Στέλλα Αρκούδα, εν ενεργεία Δημοτική Σύμβουλο και πρ. Αντιδήμαρχο Αργιθέας. 

Έχει δομήσει μία αξιοσημείωτη αυτοδιοικητική εμπειρία μέσα από θέσεις ευθύνης, όπως: Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Τακτικό μέλος Δ.Σ. Οικονομικής Επιτροπής, Τακτικό Μέλος Δ.Σ. Μονομετοχικής Αναπτυξιακής Εταιρείας. Υπήρξε επίσης Τακτικό Μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας Ασφαλιστικών – Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ (Δήμου Αθηναίων), ως εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Θήτευσε ως Ταμίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας και παραμένει Τακτικό Μέλος Δ.Σ. Συμμετέχει σε συλλογικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην ορεινή Αργιθέα και υπήρξε Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αργιθεάτικων Συλλόγων.  

Η εικόνα ίσως περιέχει: κείμενο

Κατηγορία Αργιθέα

Επικοινωνήστε μαζί μας στο vimapoliti@gmail.com ή απευθείας στην φόρμα επικοινωνίας

Please, enter your name
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message