Ορίστηκαν οι αντιδήμαρχοι της νέας διοίκησης του Δήμου Αγράφων

07 Σεπ. 2019 / 09:50 07 Σεπ. 2019 / 10:10 (upd)

Κρατά τον νευραλγικό τομέα των έργων ο Καρδαμπίκης

Ορίστηκαν με απόφαση του δημάρχου Αγράφων κ.Αλέξη Καρδαμπίκη οι αντιδημαρχίες της νέας διοίκησης.

Οι αντιδημαρχίες σύμφωνα με τον νόμο είναι πέντε (έμμισθοι)με θητεία από 1-9-2019 μέχρι και 31-8-2020  και είναι οι ακόλουθες:

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου ο κ. Παναγιώτης Ζαχαράκης

Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας-Δημόσιας Υγείας κ.Χρυσούλα Σουλιώτη

Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  ο κ. Γεώργιος Αθανασίου 

Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ο κ. Γρηγόρης Παπαθανάσης.

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας ο κ.Ηλίας Μάκκα 

Πιο συγκεκριμένα η απόφαση για τις αντιδημαρχίες και τις αρμοδιότητες αναφέρει τα ακόλουθα:

Ορίζουμε τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Αγράφων με θητεία από 1-9-2019 μέχρι και 31-8-2020 και τους μεταβιβάζουμε την άσκηση, συντρέχοντος με τον Δήμαρχο, των εξής αρμοδιοτήτων, οι οποίες αντιστοιχίζονται κατά περίπτωση με την οργανωτική δομή του Δήμου Αγράφων, όπως αυτή αποτυπώνεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του.

1. Στον Γρηγόρη Παπαθανάση του Αποστόλη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών μεταβιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με:

 Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

 Αυτοτελούς Τμήματος ΚΕΠ

 Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης-Ληξιαρχείου

 Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας

 Γραφείο Διοικητικών θεμάτων και εξυπηρέτησης πολιτών

 Γραφείο Εσόδων και Δημοτικής περιουσίας

 Γραφείο Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου

 Γραφείο Ταμείου

 Γραφείο Μισθοδοσίας

Ως κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Απεραντίων ασκεί τις κάτωθι αρμοδιότητες:

 Συνεργασία με τους Προέδρους & εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν στις Τοπικές Κοινότητες

 Παρακολούθηση έργων και εργασιών

 Παρακολούθηση για τον ηλεκτροφωτισμό δημοτικών δρόμων και κοινοχρήστων χώρων καθώς και αντιμετώπιση βλαβών και εκτάκτων περιστατικών

 Μέριμνα για την καλή λειτουργία εξοπλισμού στην δημοτική Ενότητα Απεραντίων

 Τον συντονισμό μεταξύ Προέδρων & Εκπροσώπων Τοπικών Συμβουλίων και θεματικών Αντιδημάρχων.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου ως καθ’ ύλην Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και κατά τόπον, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδήμαρχος κα. Σουλιώτη Χρυσούλα του Ιωάννη.

2. Στον Παναγιώτη Ζαχαράκη του Γεωργίου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πρασίνου μεταβιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με:

 Γραφείο Εποπτείας-Σχεδιασμού & Συντονισμού

 Γραφείο Περιβάλλοντος και Πρασίνου

 Γραφείο Ύδρευσης-Αποχέτευσης-Συντήρησης ανά Δ.Ε.

 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας

Ως κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου ασκεί τις κάτωθι αρμοδιότητες:

 Συνεργασία με τους Προέδρους & εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν στις Τοπικές Κοινότητες

 Παρακολούθηση έργων και εργασιών

 Παρακολούθηση για τον ηλεκτροφωτισμό δημοτικών δρόμων και κοινοχρήστων χώρων καθώς και αντιμετώπιση βλαβών και εκτάκτων περιστατικών

 Μέριμνα για την καλή λειτουργία εξοπλισμού στην δημοτική Ενότητα Ασπροποτάμου

 Τον συντονισμό μεταξύ Προέδρων & Εκπροσώπων Τοπικών Συμβουλίων και θεματικών Αντιδημάρχων

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου ως καθ’ ύλην Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πρασίνου και κατά τόπον, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μάκκας Ηλίας του Κων/νου.

3. Στον Ηλία Μάκκα του Κων/νου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας μεταβιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με:

 Γραφείο Καθαριότητας-Ανακύκλωσης ανά Δ.Ε.

 Γραφείο Κίνησης & Μηχανολογικού Εξοπλισμού

 Γραφείο Οχημάτων & Απορριμματοφόρων

Ως κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Βίνιανης ασκεί τις κάτωθι αρμοδιότητες:

 Συνεργασία με τους Προέδρους & εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν στις Τοπικές Κοινότητες

 Παρακολούθηση έργων και εργασιών

 Παρακολούθηση για τον ηλεκτροφωτισμό δημοτικών δρόμων και κοινοχρήστων χώρων καθώς και αντιμετώπιση βλαβών και εκτάκτων περιστατικών

 Μέριμνα για την καλή λειτουργία εξοπλισμού στην δημοτική Ενότητα Βίνιανης

 Τον συντονισμό μεταξύ Προέδρων & Εκπροσώπων Τοπικών Συμβουλίων και θεματικών Αντιδημάρχων.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου ως καθ’ ύλην Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και κατά τόπον, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ζαχαράκης Παναγιώτης του Κων/νου.

4. Στον Γεώργιο Αθανασίου του Κων/νου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης μεταβιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με:

 Γραφείο Γεωργίας-Κτηνοτροφίας & Αλιείας

 Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

 Γραφείο Απασχόλησης & Τουρισμού

Ως κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Αγράφων ασκεί τις κάτωθι αρμοδιότητες:

 Συνεργασία με τους Προέδρους & εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν στις Τοπικές Κοινότητες

 Παρακολούθηση έργων και εργασιών

 Παρακολούθηση για τον ηλεκτροφωτισμό δημοτικών δρόμων και κοινοχρήστων χώρων καθώς και αντιμετώπιση βλαβών και εκτάκτων περιστατικών

 Μέριμνα για την καλή λειτουργία εξοπλισμού στην δημοτική Ενότητα Αγράφων

 Τον συντονισμό μεταξύ Προέδρων & Εκπροσώπων Τοπικών Συμβουλίων και θεματικών Αντιδημάρχων.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου ως καθ’ ύλην Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και κατά τόπον,όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδήμαρχος κα. Σουλιώτη Χρυσούλα του Ιωάννη.

5. Στην Χρυσούλα Σουλιώτη του Ιωάννη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας Δημόσιας Υγείας, Αθλητισμού & Πολιτισμού μεταβιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με:

 Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας φύλλων

 Γραφείο Προστασίας & προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

 Γραφείο Παιδείας-Δια βίου Μάθησης-Αθλητισμού-Νέας Γενιάς-Πολιτισμού

 Γραφείο Καπή

 Τμήματος Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών

Ως κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστα ασκεί τις κάτωθι αρμοδιότητες:

 Συνεργασία με τους Προέδρους & εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν στις Τοπικές Κοινότητες

 Παρακολούθηση έργων και εργασιών

 Παρακολούθηση για τον ηλεκτροφωτισμό δημοτικών δρόμων και κοινοχρήστων χώρων καθώς και αντιμετώπιση βλαβών και εκτάκτων περιστατικών

 Μέριμνα για την καλή λειτουργία εξοπλισμού στην δημοτική Ενότητα Φραγκίστας

 Τον συντονισμό μεταξύ Προέδρων & Εκπροσώπων Τοπικών Συμβουλίων και θεματικών Αντιδημάρχων.

 Τον συντονισμό μεταξύ Προέδρων & Εκπροσώπων Τοπικών Συμβουλίων και θεματικών Αντιδημάρχων.

Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου ως καθ’ ύλην Κοινωνικής Προστασίας-Δημόσιας Υγείας,Αθλητισμού & Πολιτισμού και κατά τόπον, όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαθανάσης Γρηγόριος του Αποστόλου

Β. Από την εκχώρηση αρμοδιοτήτων εξαιρούνται οι αρμοδιότητες του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας-Πολεοδομίας και συγκεκριμένα των Γραφείων ί) Μελετών & Κατασκευής έργου, ίί)Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών και ίίί) Πολεοδομίας οι οποίες παραμένουν στον Δήμαρχο.

Γ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των ανωτέρω τις αρμοδιότητες ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος

Δ. Από τους ανωτέρω οριζόμενους Αντιδημάρχους αντιμισθία θα λαμβάνουν οι κ. Παπαθανάσης Γρηγόριος του Αποστόλη, κ. Αθανασίου Γεώργιος του Κων/νου, κ. Ζαχαράκης Παναγιώτης του Γεωργίου, κα. Σουλιώτη Χρυσούλα του Ιωάννη και κ. Μάκκας Ηλίας του Κων/νου 

Ε. Ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Καρδαμπίκης του Γεωργίου θα προεδρεύει της Οικονομικής Επιτροπής και ορίζει ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τους Αντιδημάρχους κ.κ. Παπαθανάση Γρηγόριο του Αποστόλη και την Σουλιώτη Χρυσούλα του Ιωάννη.

ΣΤ. Ορίζουμε την Αντιδήμαρχο Σουλιώτη Χρυσούλα του Ιωάννη, ως Αναπληρώτρια Δημάρχου σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, σε περίπτωση δε που και η Αναπληρώτρια αυτήαπουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Παπαθανάση Γρηγόριο του Αποστόλη.

 

4 σχόλια

 • Σύνδεσμος σχολίου Γιωργος Σ Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2019 00:42 δημοσιεύθηκε από Γιωργος Σ

  Κρίμα για τον δήμο που έχασε ο Μπαμπαλής αλλά μάλλον σας ήταν πολύς και δεν τον αντέχατε,είχατε μάθει στη σαβουρα...

  Aναφορά
 • Σύνδεσμος σχολίου Ντίνος Κυριακή, 08 Σεπτεμβρίου 2019 09:36 δημοσιεύθηκε από Ντίνος

  Σε λίγο θα παρακαλάμε να γυρίσει ο Μπαμπαλης.δν ειναι κανένας της προκοπής από αυτούς.. βλέπω Θοδωρή τν επόμενη να παίρνει 60/100 .θα καταλάβει ο κόσμος τν διαφορά και μάλιστα σύντομα

  Aναφορά
 • Σύνδεσμος σχολίου Φανης Σάββατο, 07 Σεπτεμβρίου 2019 22:43 δημοσιεύθηκε από Φανης

  Μπάμπαλης ήταν καλύτερος και καλύτερη ομάδα με διαφορά πολύ....θα δείτε διαφορά σύντομα γιατί μεγάλα τελείωσα δεν δήμος σύλλογος.οσο αφορά τν Σουλιώτη τ να πω ..... ο κόσμος σε κατέταξε τρίτη δεν υπήρχε άλλος συνδυασμό θα ερχόσουν πιο πίσω τελευταία καλά ......είναι φωτοβολίδα μιας φοράς όσο αφορά τν άλλον από της ομάδας της άγνωστος και από γράφει στο προφίλ του εκπαιδευτή αλόγων ασχολείται μπορεί να έρθει ανάπτυξη με άλογα..μόνο Νιαφας κάτι ξέρει ελπίζουμε σε κάτι.Θοδωδη προχωρά ασκείται σοβαρή αντιπολίτευσης σύντομα ο κόσμος θα καταλάβει τόσο σημαντικό έργο που έκανες υπάρχει μέτρο σύγκρισης και θα είσαι το 2023 πάλι δήμαρχος.θα καταργεί και απλή αναλογική γιατί οι Αγραφιώτης σε βγάλαμε πρώτο άλλο τν δεύτερη Κυριακή έγινε το Συμφωνητικό της Ντροπή με εμπνευστή τν ..... Δηκηγορο για να μπει αντιδήμαρχος χρόνος είναι και περνάει..

  Aναφορά
 • Σύνδεσμος σχολίου Νικος Σάββατο, 07 Σεπτεμβρίου 2019 22:21 δημοσιεύθηκε από Νικος

  Εδώ γελάμε πολύ .καμιά σχέση ο Μπαμπαλης είχε με διαφορά καλύτερα στελέχη αν εξαιρέσεις τν Παπαθανάσης πολύ λίγο ξεχωρίζει όλοι άσχετοι και άπειροι και αμόρφωτοι.............οσο αφορά τν καρδαμπικη και ο ίδιος άπειρος καμία σχέση δικοιησεις .θα πεσοι πολύ γέλιο κρίμα πολύ κρίμα τέσσερα χρόνια χαμένα.

  Aναφορά

Προσθήκη σχολίου

H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί.
Το "VimaPoliti.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες του έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη του portal

Επικοινωνήστε μαζί μας στο vimapoliti@gmail.com ή απευθείας στην φόρμα επικοινωνίας

Please, enter your name
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message