Ο Χρήστος Τσάμπρας εκ νέου υποψήφιος για το τιμόνι του Επιμελητηρίου Ευρυτανίας

Με ένα και μόνο συνδυασμό θα διεξαχθούν οι φετινές εκλογές στο Επιμελητήριο Ευρυτανίας  με τον νυν πρόεδρο κ.Χρήστο Τσάμπρα να θέτει εκ νέου υποψηφιότητα ως επικεφαλής του συνδυασμού .

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ευρυτανίας κατά την συνεδρίαση της, ανακήρυξε τους  κάτωθι υποψήφιους  για τις εκλογές που θα διεξαχθούν το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2017:

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Πέτρου

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γενιτσαρόπουλος  Κων/νος του Ανδρέα

Ζευγουλά               Αθηνά    του Βασιλείου

Κολοκώτσιος         Κων/νος       του Σπυρίδωνα

Τάτσης                  Χρήστος      του Βασιλείου 

Τσιούνης               Αριστείδης  του Νικολάου

 ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ  

Μαυραγάνης          Ιωάννης          του Δημητρίου

Παπαδοπούλου     Σπυριδούλα  του Γεωργίου

Σβερώνη                Πολυξένη       του Παύλου 

Σιαφάκα                Σπυριδούλα του Παύλου

Φέγγος                  Αθανασιος του Γεωργίου

 ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ   

Σταλίκας                  Δημήτριος  του Αθανασίου

 ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

Βαξεβάνος               Θεόδωρος του Κων νου

Βρέκος                     Ιωάννης του Κων/νου

Κίτσιος                     Γεώργιος του Παναγιώτη

 

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ευρυτανίας,ανακοινώνει ότι:

1) Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ευρυτανίας θα διεξαχθούν το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2017 και ώρες διεξαγωγής αυτών ορίζονται από 08:00 π.μ. έως 18:00 μ.μ.

2) Με την με αριθμό 93914/01-09-2017 απόφασή του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης καθορίστηκε ο αριθμός των αντιπροσώπων του κάθε τμήματος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Ευρυτανιας, ως εξής:

• ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ :Αντιπρόσωποι έξι (6)

• ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ :Αντιπρόσωποι τέσσερεις (4)

• ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ :Αντιπρόσωποι μια (1)

• ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :Αντιπρόσωποι δέκα (10)

ΣΥΝΟΛΟ: 21

3) Σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 3γ Ν. 2081/1992, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 22 Ν. 3419/2005 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 58 Ν. 4484/2017, οι εκλογές διεξάγονται με ενιαίο για όλα τα τμήματα του Επιμελητηρίου ψηφοδέλτιο ανά συνδυασμό και με το σύστημα της απλής αναλογικής. Καλούνται τα μέλη του Επιμελητηρίου που έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο από την εγγραφή τους στο οικείο Επιμελητήριο πριν από την ημερομηνία των εκλογών, δηλαδή εκείνα τα μέλη που έχουν εγγραφεί στο Επιμελητήριο έως και την 8η Δεκεμβρίου του έτους 2016, να προβούν στην έγκαιρη εξόφληση ή τον διακανονισμό των οικονομικών τους υποχρεώσεων για τον προηγούμενο από τις εκλογές χρόνο. Η δε εξόφληση ή ο διακανονισμός οφειλόμενων συνδρομών παρελθουσών χρήσεων πρέπει να γίνει το αργότερο σαράντα ημέρες πριν από τις εκλογές (άρθρο 3 Π.Δ 372/1992 που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 Π.Δ 52/2006).Ως καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης ή διακανονισμού των συνδρομών, ορίζεται η 30η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. Σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 3γ Ν. 2081/1992, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 22 Ν. 3419/2005 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 58 Ν. 4484/2017 ταμειακώς ενήμερα μέλη θεωρούνται:

Α)Νομικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος και

Β)Φυσικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ ή την ετήσια συνδρομή στο οικείο Επιμελητήριο μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος.

Επίσης κάθε μέλος, φυσικό πρόσωπο, έχει μία (1) ψήφο

•κάθε ομόρρυθμη εταιρία (Ο.Ε) έχει μέχρι δύο (2) ψήφους δύο (2) ομόρρυθμων εταίρων της, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας.

•κάθε ετερόρρυθμη εταιρία (Ε.Ε) έχει μέχρι δύο (2) ψήφους είτε δύο (2) ομόρρυθμων εταίρων είτε του ομόρρυθμου και ενός ετερόρρυθμου, που υποδεικνύονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας.

•κάθε εταιρία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) έχει μέχρι δύο (2) ψή-φους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται από την εταιρία.

•κάθε μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε έχει μία (1) ψήφο αυτή του διαχειριστή της.

•κάθε ανώνυμη εταιρία (Α.Ε) έχει τρείς (3) ψήφους των εκπροσώπων της, που υποδεικνύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να είναι μέλη αυτού ή ανώτατα διοικητικά στελέχη, που ορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

•κάθε Ι.Κ.Ε έχει δύο (2) ψήφους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται από την εταιρία.

•κάθε μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε έχει μία (1) ψήφο, αυτή του διαχειριστή της.

•κάθε υποκατάστημα, έχει μία (1) ψήφο, αυτή του διευθυντή του ή του αναπληρωτή αυτού.

•κάθε αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία και εταιρία περιορισμένης ευθύνης, έχει μία (1) ψήφο, αυτή του νομίμου εκπροσώπου της ή του πράκτορα ή αντικλήτου της, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.

•κάθε συνεταιρισμός, έχει δύο (2) ψήφους, αυτές του προέδρου και του γενικού γραμματέα ή των αναπληρωτών τους, οι οποίοι πρέπει να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Επισημαίνεται ότι κανένας δεν μπορεί να ψηφίσει περισσότερες από μια φορά οσεσδήποτε επιχειρήσεις και αν έχει.

4) Τα νομικά πρόσωπα που οι εκπρόσωποί τους δεν καταχωρούνται αυτεπάγγελτα στους εκλογικούς καταλόγους που συντάσσει το Επιμελητήριο, πρέπει να υποβάλλουν στο Πρωτόκολλο της Εκλογικής Επιτροπής, τις εξουσιοδοτήσεις για τους εκπροσώπους τους που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, υπογεγραμμένες αναλόγως από τον διαχειριστή ή τον πρόεδρο ή τον διευθύνοντα σύμβουλο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3γ Ν. 2081/1992 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 22 Ν. 3119/2005.Οι εξουσιοδοτήσεις των εκπροσώπων καθώς και οι περιπτώσεις αλλαγής αυτών, θα πρέπει να υποβληθούν στην Εκλογική Επιτροπή επτά τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες, προ της ορισθείσας ημερομηνίας διεξαγωγής εκλογών (παρ. 2 άρθρο 3 Π.Δ 372/1992 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 Π.Δ 52/2006).Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής εξουσιοδοτήσεων των εκπροσώπων νομικών προσώπων, ορίζεται η 1η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. Τα σχετικά έντυπα χορηγούνται από την Γραμματεία της Εκλογικής Επιτροπής.

 

6)Για τον τρόπο άσκησης του εκλογικού δικαιώματος (εκλογικοί κατάλογοι, τύπος ψηφοδελτίου, σταυροδοσία και άλλα θέματα), η Εκλογική Επιτροπή θα επανέρθει με νεότερη ανακοίνωση.

Η Πρόεδρος

Ελεφάντη Παρασκευή-Βασιλική Δικηγόρος

 

 

Κατηγορία Καρπενήσι

Πολύς ήταν ο κόσμος που από το πρωί έδωσε το "παρών" στις κάλπες που έχουν στηθεί για τις εκλογές της Κεντροαριστέρας στα εκλογικά τμήματα που έχουν στηθεί στην Ευρυτανία. 

Η συμμετοχή στις κάλπες του Καρπενησίου,αίθουσα ΚΑΠΗ όπως και στις αίθουσες ΚΕΠ σε Φουρνά και Μεγάλο Χωριό χαρακτηρίζεται αθρόα,ενώ ικανοποιητική είναι η συμμετοχή και στα δύο εκλογικά τμήματα των Αγράφων σε Κερασοχώρι (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) και Ραπτόπουλο (αίθουσα ΚΕΠ).

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο συντονιστή Π. Ε. Ευρυτανίας κ.Βασίλη Καραμπά μέχρι και αυτή την στιγμή έχουν περάσει απο τις κάλπες και ψήφισαν πάνω απο 600 άτομα.

 Κεντροαριστερά: Ξεπέρασε τις 180.000 η συμμετοχή 

Ομαλά και με μεγάλη συμμετοχή εξελίσσεται η διαδικασία για την εκλογή ηγεσίας του νέου φορέα της Κεντροαριστεράς σε όλη την χώρα. Έως τις 18:30 έχουν ψηφίσει πάνω από 180.000 πολίτες, κάτι που σημαίνει ότι η συμμετοχή στη διαδικασία είναι μεγαλύτερη από ό,τι το 2015. 

Εφόσον η προσέλευση συνεχιστεί με τους ίδιους ρυθμούς, η συμμετοχή δεν αποκλείεται να ξεπεράσει  τις 200.000 -κάτι που αποτελεί στοίχημα για τους υποψηφίους. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο παράτασης της ψηφοφορίας.

Οι κάλπες είναι προγραμματισμένο να κλείσουν στις 21:00 στην Αθήνα και στις 20:00 στην υπόλοιπη χώρα. Τα αποτελέσματα αναμένονται γύρω στις 22:30.

Φώτο-αρχείου

Σύντομα με την τελική σταυροδοσία των υποψηφίων στα ΕΤ της Ευρυτανίας

Κατηγορία Ευρυτανία

Η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας και οι Δήμοι Καρπενησίου και Αγράφων ως μέλη της Κοινωνικής Σύμπραξης της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, ενημερώνουν τους δικαιούχους (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, κοινωνικό παντοπωλείο, ΚΕΑ-ΤΕΒΑ), ότι θα πραγματοποιηθεί διανομή πορτοκαλιών από την Δευτέρα 13 Νοεμβρίου  έως και την εξάντληση των προϊόντων.

Οι δικαιούχοι του Δ. Καρπενησίου θα παραλάβουν τα φρούτα από την αποθήκη της Ένωσης Δασικών και Αγροτικών Συνεταιρισμών Ευρυτανίας, από τις 09:00 έως τις 14:00 και η παράδοση θα γίνεται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας και ΑΜΚΑ.

Οι δικαιούχοι του Δήμου Αγράφων θα παραλάβουν τα φρούτα από υπαλλήλους του Δήμου. 

 

Κατηγορία Καρπενήσι

Στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο των οποίων συνελήφθησαν συνολικά (35) άτομα 

 

Στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν προχθες, σε περιοχές των Νομών Βοιωτίας, Ευβοίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Ευρυτανίας, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, καθώς και της διαμόρφωσης ασφαλών συνθηκών διαβίωσης των πολιτών.

Οι επιχειρήσεις οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας των ανωτέρω Νομών, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας.

Οι συγκεκριμένες δράσεις πραγματοποιήθηκαν με στόχο την πρόληψη κλοπών και διαρρήξεων, την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, τη διενέργεια ελέγχων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, τον εξονυχιστικό έλεγχο οχημάτων και της νόμιμης κυκλοφορίας αυτών, την προσαγωγή υπόπτων τέλεσης αξιόποινων πράξεων και γενικότερα την αντιμετώπιση κάθε μορφής παραβατικής συμπεριφοράς.

 Στο πλαίσιο της εξόρμησης προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Ελέγχθηκαν: (1.192) άτομα, εκ των οποίων (899) ημεδαποί και (293) αλλοδαποί, καθώς και (862) οχήματα.

Προσήχθησαν: (67) άτομα, εκ των οποίων (47) ημεδαποί και (20) αλλοδαποί.

Συνελήφθησαν: (35) άτομα, εκ των οποίων (23) ημεδαποί και (12) αλλοδαποί και συγκεκριμένα:

(1) ημεδαπή, για διάπραξη κλοπής.

(1) ημεδαπός και (1) αλλοδαπός, για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

(1) ημεδαπός, για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.

(1) αλλοδαπός, για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων.

(8) ημεδαποί και (5) αλλοδαποί, για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

(5) αλλοδαποί, για παράβαση νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

(4) ημεδαποί, για παραβάσεις του υγειονομικού κανονισμού.

(3) ημεδαποί, για παράνομο υπαίθριο εμπόριο.

(4) ημεδαποί, για επαιτεία.

(1) ημεδαπός, για υπεξαίρεση.

Κατασχέθηκαν:

 Ποσότητες ηρωίνης και κάνναβης.

Κυνηγετικά όπλα, μαχαίρια, φυσίγγια κ.λ.π..

Διάφορα είδη παραεμπορίου.

Βεβαιώθηκαν συνολικά: (298) παραβάσεις και συγκεκριμένα:

(278) παραβάσεις περί Κ.Ο.Κ. {ήτοι: (80) για υπερβολική ταχύτητα, (2) για οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος (μέθη), (2) για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, (6) για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, (6) για μη χρήση προστατευτικού κράνους, (1) για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, (1) για αντικανονικούς ελιγμούς, (5) για ΚΤΕΟ και (175) λοιπές παραβάσεις.}

(3) παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών.

(3) παραβάσεις του νόμου περί όπλων.

(5) παραβάσεις του νόμου περί αλλοδαπών.

(4) παραβάσεις του υγειονομικού κανονισμού.

(5) λοιπές παραβάσεις.

Παρόμοιες επιχειρησιακές δράσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην πρόληψη και στην καταστολή της εγκληματικότητας, θα συνεχιστούν σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 

Δυστυχώς νεκρός βρέθηκε ο 96χρονος ο οποίος αναζητούταν απο τα σωστικά συνεργεία τα τελευταία 24ώρα στην περιοχή της Αρωνιάδας Καλεσμένου Ευρυτανίας.

Ο άτυχος ηλικιωμένος ,που αγνοούνταν εδώ και 10 ημέρες, βρέθηκε νεκρός χθες το μεσημέρι απο τον εκπαιδευμένο σκύλο της 7η ΕΜΑΚ,στο δάσος σε απόσταση σχεδόν 500 μέτρων απο την οικία του.

Το χρονικό των ερευνών

Τα μέλη του διασωστικού σώματος Ευρυτανίας τα οποία συμμετείχαν απο την πρώτη μέρα στις έρευνες μας περιγράφουν την χθεσινή ημέρα των ερευνών  ..

"Για τρίτη μέρα συνεχίστηκαν σήμερα οι έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου ηλικιωμένου στο χωριό Αρωνιάδα.Στην επιχείρηση συμμετείχαν ξανά σήμερα 5 μέλη από την ομάδα δράσης του σωματείου.Τα μέλη της ομάδας μαζί με άντρες της ΟΠΚΕ Ευρυτανίας και έναν συγγενή του αγνοούμενου από τις 8:00 το πρωί άρχισαν τις έρευνες προσεγγίζοντας από 3 διαφορετικές κατευθύνσεις το σημείο που βρέθηκε χτες το κασκώλ του.

Έπειτα από 3 ώρες και χωρίς κάποιο αποτέλεσμα κατέβηκαν στο χωριό όπου συναντήθηκαν με τους 2 άντρες της 7ης ΕΜΑΚ που είχαν μαζί τους εκπαιδευμένο σκύλο για έρευνα, 3 πυροσβέστες από την ΠΥ Καρπενησίου, καθώς επίσης και συγγενείς του αγνοούμενου από τα χωριά Καλεσμένο και Στένωμα.Έγινε συνάντηση όλων όσων συμμετείχαν στην επιχείρηση και από κοινού αποφασίστηκε να συνεχιστούν οι έρευνες πάλι προς το σημείο που βρέθηκε το κασκώλ.

Τελικά 50 μέτρα πιό κάτω από το σημείο βρέθηκε η μαγγούρα και το καπέλο που φορούσε ο αγνοούμενος. Συνεχίζοντας τις έρευνες ο αγνοούμενος βρέθηκε 10 μέτρα κάτω από δύσβατο μονοπάτι δυστυχώς νεκρός.Αμέσως άρχισε η επιχείρηση για την μεταφορά του στο χωριό η οποία κράτησε περίπου 1 ώρα".

Όλα δείχνουν ότι ο θάνατος του 97χρονου οφείλεται σε παθολογικά αίτια, ωστόσο η νεκροψία νεκροτομή θα δείξει την αιτία θανάτου.

Φωτογραφία του χρήστη ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ.

Φωτογραφία του χρήστη ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ.

Κατηγορία Ευρυτανία

Ανακοίνωση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ευρυτανίας

Σας ενημερώνουμε ότι η ανανέωση αλλά και η έκδοση των νέων Δελτίων μετακίνησης  ΑμεΑ  ξεκινάει 26 Οκτωβρίου 2017  και λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2017.

 Η θεώρηση και έκδοση θα γίνεται από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και από τα ΚΕΠ του Νομού μας.  

 

Κατηγορία Καρπενήσι

Οι Ευρυτάνες της Αυστραλίας με τις συχνές συναντήσεις τους και με το κέφι τους ανασταίνουν με τον δικό τους τρόπο την πατρίδα μέσα τους, έστω και αν βρίσκονται χιλιόμετρα μακριά.Όταν ανταμώνουν τότε ξυπνάνε μνήμες και η νοσταλγία καλά κρατεί. Τότε οι αποστάσεις δεν έχουν νόημα.

Είναι η διάθεση που αφήνει τη στιγμή να κυλήσει, για να ξυπνήσει η ψυχή του Ευρυτάνα και μέσα από το τραγούδι και τους χορούς να αναριγήσει. Είναι ο δικός τους τρόπος να ανασταίνουν την αγαπημένη τους πατρίδα μέσα τους.

Έτσι και προχθές περι τους 100 Ευρυτάνες αντάμωσαν στο προάστιο της Μελβούρνης,το Box Hil,και πέρασαν μια όμορφη Βραδιά.

Τις φωτογραφίες μας τις έστειλε ο συμπατριώτης μας ομογενής Χρήστος Πότσιος(Πρασιά)

 

Φωτογραφία του Chris Potsios.

Φωτογραφία του Chris Potsios.

Κατηγορία Ευρυτανία

"Δεν σταματώ καθημερινά να βάζω νέους στόχους και να κυνηγώ νέα έργα για την περιοχή"

"Η ομάδα του Κώστα Μπακογιάννη κινείται με όραμα και προγραμματισμό για την Ευρυτανία"

Απολογισμό έργων και πράξεων για αυτά τα τρία χρόνια στο τιμόνι της Αντιπεριφέρειας ,κάνει μέσα απο το "VimaPoliti.gr" ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας Αριστείδης Τασιός.

Ο κ.Τασιός δηλώνει ιδιαίτερα ευχαριστημένος από την προσπάθεια που έχει γίνει αυτά τα τρία χρόνια,ευχαριστεί όλους του συνεργάτες και τους υπαλλήλους της Π.Ε. Ευρυτανίας και τονίζει με νόημα ότι όλη η ομάδα του Κώστα Μπακογιάννη κινείται με όραμα και προγραμματισμό για την Ευρυτανία  και έχει βάλει στόχο να αλλάξει την περιοχή, ώστε να δούμε όλοι σε μερικά χρόνια την Ευρυτανία που μας αξίζει.   

Στον απολογισμό που ακολουθεί ο Αντιπεριφερειάρχης ξεκινά με τα 125 έργα συνολικού προυπολογισμού 76 εκ.ευρώ που είτε έχουν υλοποιηθεί,είτε χρηματοδοτούνται είτε είναι προς ένταξη

"Στα πρώτα 3 χρόνια της θητείας μας έχουμε καταφέρει να εντάξουμε νέα έργα ύψους 46.737.947,85 € ενώ αντίστοιχα έχουμε χρηματοδοτήσει έργα ύψους 24.006.095,26 €.Έτσι όχι μόνο καταφέρνουμε να εντάσσουμε νέα έργα για την Ευρυτανία αλλά εξασφαλίζουμε τις απαραίτητες χρηματοδοτήσεις έτσι ώστε τόσο τα έργα αυτά αλλά και τα υπάρχοντα να προχωρούν με ομαλό ρυθμό. Ο Συνολικός δε προϋπολογισμός των έργων  που υλοποιούμε, 125 το σύνολο, ξεπερνά τα 76 εκ €"τονίζει μεταξύ άλλων. 

Συνεχίζοντας τον απολογισμό της μέχρι στιγμής θητείας του ο ίδιος αναφέρεται στους τομείς που έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις δηλώνοντας παράλληλα ότι.."Ξεκάθαρα στόχος και στοίχημα για την Περιφερειακή Αρχή αποτελεί η άρση της απομόνωσης της περιοχής. Είναι γεγονός ότι η Ευρυτανία εν πολλοίς έχει βιώσει την εγκατάλειψη. Αυτό εμείς πρέπει να το ανατρέψουμε. Και ο τρόπος για να γίνει αυτό είναι μέσω της συστηματικής δουλείας. Νομίζω ότι η συγκυρία των προσώπων  είναι η καταλληλότερη".    

 Στον τομέα της Υγείας - Πρόνοιας:

Υλοποιούμε το πρόγραμμα ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ

Παρέχουμε καύσιμα για την κίνηση των ασθενοφόρων, και την λειτουργία του κέντρου υγείας στην Φραγγίστα όταν καθίσταται ανάγκη.

Έχουμε συγκεντρώσει μέσω της εθελοντικής προσφοράς επιχειρήσεων και συμπολιτών μας, τρόφιμα και λοιπά αγαθά τα οποία διαθέτουμε σε άπορους δημότες σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη και τους Δήμους.

Συνδράμουμε για την προμήθεια αναλωσίμων και λοιπών υλικών, για το Νοσοκομείο Καρπενησίου, το Κέντρο Υγείας της Δυτικής Φραγγίστας και τα αγροτικά ιατρεία της περιοχής

Αναβαθμίζουμε τις εγκαταστάσεις του Πολυδύναμου Ιατρείου Γρανίτσας με την χρηματοδότηση από το ΠΔΕ της Περιφέρειας ενός έργου ύψους 340.000 € 

Αναβαθμίζουμε τις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείο Καρπενησίου με την χρηματοδότηση από το ΠΔΕ της Περιφέρειας ενός έργου ύψους 550.000 €

Υλοποιούμε το πρόγραμμα «Γεφύρα», με στοχευμένες δράσεις προς τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας, δίνοντας χείρα βοήθειας με την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών

Παρέχουμε κίνητρα μέσω επιδόματος στους επικουρικούς ιατρούς και τους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου που θα υπηρετούν στην περιοχή μας, μέχρι του ποσού των 400 ευρώ - ανά ιατρό- μηνιαίως για όλη την διάρκεια της θητείας τους. Από τις 16 θέσεις που επιδοτεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας οι 12 είναι στην Ευρυτανία

Στον τομέα της Παιδείας:

Προχωρήσαμε σε διετή διαγωνισμό για τα μαθητικά δρομολόγια εξασφαλίζοντας έτσι έγκυρη συμβασιοποίηση με τους αναδόχους και άρα έγκαιρη και ασφαλή μεταφορά μαθητών στα σχολεία.  Εξορθολογήσαμε τα δρομολόγια έτσι το μεγαλύτερο κομμάτι του έργου της μεταφοράς δίνεται πλέον σε επαγγελματίες μεταφορείς 

Εξασφαλίσαμε 139.000 € για έργα στα σχολεία ώστε να βοηθήσουμε τους δύο Δήμους στην Συντήρηση των σχολικών κτηρίων

Εντάξαμε μέσω ΕΣΠΑ έργο για την αναβάθμιση των υποδομών του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου αλλά και μέσω ΠΔΕ την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Γυμνασίου -  Λυκείου Καρπενησίου

Λειτουργήσαμε ένα πρωτοπόρο διαδικτυακό πρόγραμμα το ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ e-school για την φροντιστηριακή υποβοήθηση μαθητών ειδικά των απομακρυσμένων χωρίων της Ευρυτανίας. Το πρόγραμμα για την σχολική χρονιά που πέρασε το χρησιμοποίησαν 127 μαθητές.

Στον τομέα της Αγροτικής Οικονομίας:

Στεκόμαστε καθημερινά δίπλα στον κάθε κτηνοτρόφο στον κάθε παραγωγό κάνοντας δαπάνες για την συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας, υποβοηθώντας το έργο των Δήμων 

Είμαστε στην διαδικασία διερεύνησης για την πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων με προτεραιότητα στο Μέλι και στο Τσαλαφούτι. Ειδικά για το Τσαλαφούτι έχουμε ήδη ολοκληρώσει το ερευνητικό κομμάτι με το ΕΛΓΟ Δήμητρα και είμαστε στην διαδικασία συλλογής στοιχείων για την σύνταξη του σχετικού φακέλου ώστε να λάβουμε τις σχετικές πιστοποιήσεις   

Υλοποιούμε το Πρόγραμμα του Αγροτικού εξηλεκτρισμού με στόχο τον εκσυγχρονισμό των σταβλικών εγκαταστάσεων των κτηνοτρόφων του Νομού

Υλοποιούμε προγράμματα εμβολιασμών με ιδία μέσα καλύπτοντας μεγάλο μέρος των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων   

Συμμετέχουμε στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη, η οποία υποβοηθάει σημαντικά την εξωστρέφεια και εμπορικότητα των αγροτικών προϊόντων της περιοχής

Ωριμάσαμε μέσω του Γεωργικού ταμείου ένα ειδικό πρόγραμμα Leader για την περιοχή, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει μέχρι το τέλος του έτους

Στον τομέα της Επιχειρηματικότητας και των  Αναπτυξιακών  δράσεων

Αναβαθμίζουμε το Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου με την δημοπράτηση ενός έργου ύψους 5,35 εκ € 

Ολοκληρώσαμε την μελέτη για την Αξιοποίηση της Λίμνης Κρεμαστών, αλλά και κύκλους επαφών με την ΔΕΗ ώστε η  λίμνη επιτέλους να αξιοποιηθεί. Ήδη προς την κατεύθυνση αυτή έχουμε εντάξει στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας έργα ύψους 2.164.087,90 €. Επίσης από τον περασμένο Αύγουστο και για διάστημα δύο μηνών έχουμε θέσει σε δημόσια διαβούλευση τις σχετικές πρωτοβουλίες της Περιφέρειας για το θέμα αυτό, το πλάνο στο οποίο κινούμαστε, με στόχο την προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος για την περιοχή το οποίο θα υποβοηθήσουμε μέσω του προγράμματος Leader.

Αξιοποιούμε μέσω ΕΣΠΑ και ΠΔΕ  πολιτιστικά και θρησκευτικά μας μνημεία (πχ, το μοναστήρι στην Βράχα, το κειμηλαρχείο στον Φουρνά, το Καφαντάρειο στην Φραγγίστα) 

Αξιοποιούμε το φυσικό  μας περιβάλλον και τα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε εντάξει  έργο ανάπλασης στο φαράγγι “Πάντα Βρέχει” ύψους 240.000 € ενώ μελετάμε την δημιουργία  πίστας κανό- καγιάκ στο Μέγδοβα 

Δημιουργήσαμε Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα με στόχο την υποβοήθηση της επιχειρηματικότητας στην περιοχή.   

Στον τομέα της Διοίκησης του Νοικοκυρέματος των Υπηρεσιών μας: 

Συστεγάσαμε Υπηρεσίες πετυχαίνοντας εξοικονόμηση λειτουργικών εξόδων ύψους 40.000 €

Ενισχύσαμε την υπηρεσία πολιτικής προστασίας και την υπηρεσία της καθημερινής συντήρησης και λειτουργίας του επαρχιακού και εθνικού μας δικτύου με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και εξοπλισμό

Εγκαταστήσαμε ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης του στόλου των οχημάτων καθώς και ασύρματες επικοινωνίες, δημιουργώντας ουσιαστικά στο Νομαρχιακό Κατάστημα ένα πλήρως εξοπλισμένο κέντρο συντονισμού

Καταρτίσαμε νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών και να βελτιώνει τις λειτουργίας μας

Εξυγιάναμε τον προϋπολογισμό μας βρίσκοντας για τις λειτουργικές μας δαπάνες και άλλες πηγές χρηματοδότησης επιλύοντας έτσι οριστικά το πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίζαμε στην αρχή της θητείας μας   

125 έργα με συνολικό προυπολογισμό να ξεπερνά τα 76 εκ €. 

Αναλυτικότερα:

Α/Α

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΙΛΤΟΣ ΕΡΓΟΥ

Π/Υ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

1

ΣΑΕΠ 766

ΟΔΟΣ ΒΑΡΒΑΡΙΑΔΑ-ΑΓΡΑΦΑ-Ν.Α.ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

6.634.107,59 €

ΣΕ ΥΠΟΛΟΠΟΙΗΣΗ

2

ΣΑΕΠ 766

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΩΣ ΑΓΡΑΦΑ

2.000.000,00 €

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

3

ΣΑΕΠ 766

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ – ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ – ΕΛΑΤΟΣ -ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

1.100.000,00 €

ΣΕ ΥΠΟΛΟΠΟΙΗΣΗ

4

ΣΑΕΠ 766

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΡΟΒΑΤΟ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

800.000,00 €

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

5

ΣΑΕΠ 766

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΝΙΑΝΑ-ΓΕΦΥΡΑ ΠΑΛΙΟΚΑΡΥΑΣ

1.200.000,00 €

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

6

ΣΑΕΠ 766

ΑΠΑΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ

265.892,41 €

ΣΕ ΥΠΟΛΟΠΟΙΗΣΗ

7

ΣΑΕΠ 766

ΟΔΟΣ ΔΟΜΝΙΣΤΑ - ΡΟΣΚΑ - ΠΑΝΤΑ ΒΡΕΧΕΙ - ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ - Ν.Α. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

4.268.057,75 €

ΣΕ ΥΠΟΛΟΠΟΙΗΣΗ

8

ΣΑΕΠ 766

ΟΔΟΣ ΔΟΜΝΙΣΤΑ – ΡΟΣΚΑ - ΠΑΝΤΑ ΒΡΕΧΕΙ - ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ - Ν.Α ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (β φάση – Νέο Έργο)

2.397.590,67 €

ΣΕ ΥΠΟΛΟΠΟΙΗΣΗ

9

ΣΑΕΠ 766

ΟΔΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑ - ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΡΟΣΚΑ -Ν.Α. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

2.762.721,30 €

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

10

ΣΑΕΠ 766

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΒΡΑΧΟΣ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑΔΩΝ

1.138.506,18 €

ΣΕ ΥΠΟΛΟΠΟΙΗΣΗ

11

ΣΑΕΠ 766

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ (π.κ. 2009ΣΕ44000053)

350.000,00 €

ΣΕ ΥΠΟΛΟΠΟΙΗΣΗ

12

ΣΑΕΠ 766

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΕΝΤΗ-ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΑΚΟΝΙΑ"

550.000,00 €

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

13

ΣΑΕΠ 766

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΣΟΥΚΑΣ – ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ

240.000,00 €

ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

14

ΣΑΕΠ 066

ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΒΙΝΙΑΝΗ ΧΡΥΣΩ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

1.036.180,70 €

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

15

ΣΑΕΠ 066

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  ΕΥΓΕΝΙΟΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ

190.000,00 €

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

16

ΣΑΕΠ 066

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΝΕΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

1.274.772,85 €

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

17

ΣΑΕΠ 066

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΧΟΧΛΙΑ - ΒΡΑΧΑ - ΚΟΡΙΤΣΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ

2.444.825,13 €

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

18

ΣΑΕΠ 066

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΧΟΧΛΙΑ–ΒΡΑΧΑ-ΚΟΡΙΤΣΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ (β φάση – Νέο Έργο)

1.355.174,87 €

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

19

ΣΑΕΠ 066

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε.ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

1.500.000,00 €

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

20

ΣΑΕΠ 066

ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΕΙΣ, ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΓΑΥΡΟΣ (Γ΄ ΦΑΣΗ)

1.400.000,00 €

ΣΕ ΥΠΟΛΟΠΟΙΗΣΗ

21

ΣΑΕΠ 066

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑ

150.000,00 €

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

22

ΣΑΕΠ 066

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΙΚΕΛΛΟ-ΔΟΜΝΙΣΤΑ-ΣΤΑΥΛΟΙ-ΑΜΠΛΙΑΝΗ-ΨΗΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

240.000,00 €

ΣΕ ΥΠΟΛΟΠΟΙΗΣΗ

23

ΣΑΕΠ 066

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΕΜΠΛΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΕΛΑΩΡΑ-ΤΟΠΟΛΙΑΝΑ-ΒΡΟΥΒΙΑΝΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

1.690.000,00 €

ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

24

ΣΑΕΠ 066

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΥΛΠΗ-ΛΗΜΕΡΙ

500.000,00 €

ΣΕ ΥΠΟΛΟΠΟΙΗΣΗ

25

ΣΑΕΠ 066

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ-ΠΡΟΥΣΟΣ

2.250.000,00 €

ΣΕ ΥΠΟΛΟΠΟΙΗΣΗ

26

ΣΑΕΠ 066

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΦΙΔΑΚΙΑ - ΑΓ. ΒΛΑΧΕΡΝΑ

195.000,00 €

ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

27

ΣΑΕΠ 066

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

240.000,00 €

ΣΕ ΥΠΟΛΟΠΟΙΗΣΗ

28

ΣΑΕΠ 066

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΗΜΕΡΙ – ΓΡΑΝΙΤΣΑ - ΛΙΘΟΧΩΡΙ - ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟ - ΛΕΠΙΑΝΑ - ΝΕΟ ΑΡΓΥΡΙ

540.000,00 €

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

29

ΣΑΕΠ 566

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟ-ΠΡΑΣΣΙΑ-ΚΕΔΡΑ

200.000,00 €

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

30

ΣΑΕΠ 566

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ

240.000,00 €

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

31

ΣΑΕΠ 566

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

240.000,00 €

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

32

ΣΑΕΠ 566

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

240.000,00 €

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

33

ΣΑΕΠ 566

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

240.000,00 €

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

34

ΣΑΕΠ 566

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

51.200,00 €

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

35

ΣΑΕΠ 566

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΠΙΤΙ ΔΙΑΒΑΤΗ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

200.000,00 €

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

36

ΣΑΕΠ 566

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΑ-ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

200.000,00 €

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

37

ΣΑΕΠ 566

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2016

55.000,00 €

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

38

ΣΑΕΠ 566

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΙΔΑΚΙΑ-ΒΛΑΧΕΡΝΑ-ΑΜΠΕΛΙΑ

240.000,00 €

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

39

ΣΑΕΠ 566

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΤΕΡΥΓΟΤΟΙΧΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ ΒΑΡΒΑΡΙΑΔΑΣ

200.000,00 €

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

40

ΣΑΕΠ 566

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΤΕΡΥΓΟΤΟΙΧΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ

180.000,00 €

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

41

ΣΑΕΠ 566

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΡΒΑΣΑΡΑ

240.000,00 €

ΣΕ ΥΠΟΛΟΠΟΙΗΣΗ

42

ΣΑΕΠ 566

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟ-ΠΡΑΣΣΙΑ-ΚΕΔΡΑ

110.400,00 €

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

43

ΣΑΕΠ 566

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΕΟ ΑΡΓΥΡΙ-ΟΡΙΑ Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

200.000,00 €

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

44

ΣΑΕΠ 566

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΑΦΝΗ-ΠΑΠΑΔΙΑ (ΤΜΗΜΑ:ΔΑΦΝΗ-ΓΕΦΥΡΑ ΜΕΓΔΟΒΑ ΣΩΤΗΡΑ)

240.000,00 €

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

45

ΣΑΕΠ 566

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΜΠΑΓΑΣΑΚΙ-ΦΙΔΑΚΙΑ

86.400,00 €

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

46

ΣΑΕΠ 566

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΓΕΦΥΡΑ ΚΡΙΚΕΛΛΙΩΤΗ ΠΟΤΑΜΟΥ - ΔΟΜΝΙΣΤΑ - ΨΗΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

77.000,00 €

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

47

ΣΑΕΠ 566

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΙΚΕΛΛΟ-ΔΟΜΝΙΣΤΑ-ΣΤΑΥΛΟΙ-ΑΜΠΛΙΑΝΗ-ΨΗΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

240.000,00 €

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

48

ΣΑΕΠ 566

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟ-ΠΑΠΑΡΟΥΣΙ

240.000,00 €

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

49

ΣΑΕΠ 566

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΣΙΑ-ΚΕΔΡΑ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

98.000,00 €

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

50

ΣΑΕΠ 566

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΥΣΟΣ-ΑΡΑΠΟΚΕΦΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΣΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑ

125.000,00 €

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

51

ΣΑΕΠ 566

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΑΦΝΗ-ΠΑΠΑΔΙΑ (ΤΜΗΜΑ:ΠΑΠΑΔΙΑ -ΓΕΦΥΡΑ ΜΕΓΔΟΒΑ ΣΩΤΗΡΑ)

160.000,00 €

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

52

ΣΑΕΠ 566

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΥΛΠΗ-ΛΗΜΕΡΙ-ΓΡΑΝΙΤΣΑ-ΛΙΘΟΧΩΡΙ

150.000,00 €

ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

53

ΣΑΕΠ 566

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΚΕΡΑΣΟΒΟ-ΚΡΕΝΤΗ-ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑ

150.000,00 €

ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

54

ΣΑΕΠ 566

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΟΤΑΜΑ - ΧΕΛΙΔΩΝΑ

141.600,00 €

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

55

ΣΑΕΠ 566

ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟ - ΠΑΠΑΡΟΥΣΙ (ΤΜΗΜΑ: ΑΝ. ΠΑΠΑΡΟΥΣΙ - ΔΥΤ. ΠΑΠΑΡΟΥΣΙ Β ΦΑΣΗ)

240.000,00 €

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

56

ΣΑΕΠ 566

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ  - ΣΥΧΝΙΚΟ

60.000,00 €

ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

57

ΣΑΕΠ 566

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2016)

150.000,00 €

ΣΕ ΥΠΟΛΟΠΟΙΗΣΗ

58

ΣΑΕΠ 566

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2016)

240.000,00 €

ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

59

ΣΑΕΠ 566

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΠΡΟΥΣΟΣ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

240.000,00 €

ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

60

ΣΑΕΠ 566

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2016)

240.000,00 €

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

61

ΣΑΕΠ 566

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

150.000,00 €

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

62

ΣΑΕΠ 566

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017

70.000,00 €

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

63

ΣΑΕΠ 566

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΙΑΔΑ - ΣΥΓΚΡΕΛΟ - ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ - ΚΡΙΚΕΛΛΟ - ΣΤΑΒΛΟΙ

240.000,00 €

ΣΕ ΥΠΟΛΟΠΟΙΗΣΗ

64

ΣΑΕΠ 566

ΔΙΑΠΛΑΤΥΣΝΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΒΟΥΤΥΡΟ

120.000,00 €

ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

65

ΣΑΕΠ 566

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΣΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017

20.000,00 €

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

66

ΣΑΕΠ 566

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ

150.000,00 €

ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

67

ΣΑΕΠ 566

ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΧΟΛΙΑΝΗΣ ΔΥΤ. ΦΡΑΓΓΙΣΤΑΣ

216.893,34 €

ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

68

ΣΑΕΠ 566

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ

80.000,00 €

ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

69

ΣΑΕΠ 566

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΛΙΘΟΧΩΡΙ - ΓΡΑΝΙΤΣΑ

120.000,00 €

ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

70

ΣΑΕΠ 566

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΟ 25ο ΧΛΜ. ΤΗΣ Ε.Ο. ΜΠΑΓΑΣΑΚΙ-ΦΙΔΑΚΙΑ

200.000,00 €

ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

71

ΣΑΕΠ 566

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΟΜΙΑΝΟΙ - ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΔΟΜΙΑΝΩΝ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ

130.000,00 €

ΣΕ ΥΠΟΛΟΠΟΙΗΣΗ

72

ΣΑΕΠ 566

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΈΟ ΑΡΓΥΡΙ - ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ

70.000,00 €

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

73

ΣΑΕΠ 566

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ - ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙ - ΓΕΦΥΡΑ ΤΑΤΑΡΝΑΣ

70.000,00 €

ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

74

ΣΑΕΠ 566

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΗΜΕΡΙ - ΓΡΑΝΙΤΣΑ

63.626,83 €

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

75

ΣΑΕΠ 566

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2017

850.000,00 €

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

76

ΣΑΕΠ 566

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ

24.000,00 €

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

77

ΣΑΕΠ 566

ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

60.000,00 €

ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

78

ΣΑΕΠ 566

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΟΣ (ΕΤΟΣ 2017)

60.000,00 €

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

79

ΣΑΕΠ 566

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

200.000,00 €

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

80

ΣΑΕΠ 566

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΡΟΒΑΤΟ - ΤΡΙΑ ΣΥΝΟΡΑ

240.000,00 €

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

81

ΣΑΕΠ 566

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2017

2.054.100,00 €

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

82

ΣΑΕΠ 566

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (ΝΈΑ ΥΠΟΕΡΓΑ)

3.330.000,00 €

ΣΕ ΥΠΟΛΟΠΟΙΗΣΗ

83

ΣΑΕΠ 566

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2017)

75.000,00 €

ΣΕ ΥΠΟΛΟΠΟΙΗΣΗ

84

ΣΑΕΠ 566

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΙΕΤΙΑΣ 2016- 2017 (ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ - 2016)

800.000,00 €

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

85

ΣΑΕΠ 566

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ  ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017-2019)

1.095.000,00 €

ΣΕ ΥΠΟΛΟΠΟΙΗΣΗ

86

ΣΑΕΠ 866

Αποκατάσταση καθίζησης οδοστρώματος στην Επ. οδού Ραπτοπούλου - Πρασσιάς από Χ.Θ.: 2+000 έως Χ.Θ.: 5+000

230.000,00 €

ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

87

ΣΑΕΠ 866

Αποκατάσταση κατολισθαίνοντων τμημάτων πρανών στο 1ο χλμ. του οδικού άξονα Χρύσω - Αγιος Δημήτριος

150.000,00 €

ΣΕ ΥΠΟΛΟΠΟΙΗΣΗ

88

ΣΑΕΠ 866

Αντιμετώπιση καθίζησης οδοστρώματος στον οδικό άξονα Τσούκα - Τριπόταμος από Χ.Θ.: 2+000 έως Χ.Θ.: 6+000

400.000,00 €

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

89

ΣΑΕΠ 866

Αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο Παλαιοχωρίου - Νεοχωρίου Δ.Ε.Φραγκίστας από Χ.Θ.: 0+700 έως Χ.Θ.: 1+700

240.000,00 €

ΣΕ ΥΠΟΛΟΠΟΙΗΣΗ

90

ΣΑΕΠ 866

Αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου Σαρκίνης - Καταβόθρας από Χ.Θ.: 1+000 έως Χ.Θ.: 4+000

350.000,00 €

ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

91

ΣΑΕΠ 866

Αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου Δομνίστας – Μεσοκώμης από Χ.Θ.: 4+500 έως Χ.Θ.: 6+000

150.000,00 €

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

92

ΣΑΕΠ 866

Αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο από διασταύρωση δρόμου προς Επινιανά έως οικισμό Επινιανών ( Χ.Θ.:0+000 έως Χ.Θ. : 3+500)

166.000,00 €

ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

93

ΣΑΕΠ 866

Αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο από διασταύρωση Επινιανών έως Μοναστήρι Παναγίας Στάνας ( Χ.Θ.: 0+000 έως Χ.Θ.: 1+500)

180.000,00 €

ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

94

ΚΑΠ

Προμήθεια και μεταφορά άλατος για τα έτη 2014-2015

60.000,00 €

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

95

ΚΑΠ

Αποπεράτωση Κτιριακών εγκαταστάσεων Μουσείου Καρπενησίου στο Κτίριο Παλαιού Δασαρχείου

60.000,00 €

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

96

ΚΑΠ

Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα έτη 2014-2015

119.598,40 €

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

97

ΚΑΠ

Μελέτη αποκατάστασης βλαβών της γέφυρας Καραβασαρά (γεωτεχνική μελέτη και έρευνα-στατική μελέτη)

22.000,00 €

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

98

ΚΑΠ

Μετατόπιση δικτύων ΟΚΩ

60.000,00 €

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

99

ΚΑΠ

Μελέτη έργου «Προστασία Πρανών στην θέση Ακόνια»

17.000,00 €

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

100

ΚΑΠ

Εργασίες Υπαίθρου - Λήψη Γεωτεχνικών Στοιχείων στο οδικό δίκτυο ΠΕ Ευρυτανίας

24.000,00 €

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

101

ΟΣΚ

Συντήρηση σχολικών κτηρίων Δήμου Καρπενησίου

139.000,00 €

ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

102

ΚΑΠ

Συντήρηση -Εκσυγχρονισμός παραχωρημένου κτηριακού συγκροτήματος  ΟΑΕΔ για την στέγαση Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας

60.000,00 €

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

103

ΣΑΕ 055

Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για την κάλυψη αναγκών της Π.Ε. Ευρυτανίας

94.391,43 €

ΣΕ ΥΠΟΛΟΠΟΙΗΣΗ

104

ΚΑΠ-20%

Μελέτη για την ωρίμανση και υλοποίηση του έργου "Κατασκευή πίστας Κανό - Καγιάκ στη θέση Παρκιό στην Π.Ε. Ευρυτανίας"

33.000,00 €

ΣΕ ΥΠΟΛΟΠΟΙΗΣΗ

105

ΚΑΠ-20%

Μελέτη για την ωρίμανση και υλοποίηση του έργου "Ανάπλαση Περιβάλλοντος χώρου Διοικητηρίου και αξιοποίηση Κτηρίου στην είσοδο της πόλης Καρπενησίου

10.000,00 €

ΣΕ ΥΠΟΛΟΠΟΙΗΣΗ

106

ΚΑΠ-20%

Προμήθεια παθητικού εξοπλισμού συστήματος δομημένης καλωδίωσης κτηριακού συγκροτήματος ΟΑΕΔ για την στέγαση Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας

20.000,00 €

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

107

ΚΑΠ-20%

Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Ευρυτανίας

220.000,00 €

ΣΕ ΥΠΟΛΟΠΟΙΗΣΗ

108

ΣΑΕ 571

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΡΑΓΓΑΣ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ

500.000,00 €

ΣΕ ΥΠΟΛΟΠΟΙΗΣΗ

109

ΣΑΕ 571

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΡΑΓΓΑΣ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ

500.000,00 €

ΣΕ ΥΠΟΛΟΠΟΙΗΣΗ

110

ΣΑΕΠ 766

ΤΕΧΝΙΚΑ- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ - ΓΑΥΡΟΣ (Δ' ΦΑΣΗ)

1.280.000,00 €

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

111

ΣΑΕΠ 766

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΧΡΥΣΩ - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

400.000,00 €

ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

112

ΣΑΕΠ 766

ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ – ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ» Δ.Ε. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥ AΓΡΑΦΩΝ

706.087,90 €

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

113

ΣΑΕΠ 766

ΤΕΧΝΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ  ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΠΟΤΑΜΑ - ΧΕΛΙΔΟΝΑ  ΑΠΌ Χ.Θ. +4.700 ΈΩΣ +5.700

280.000,00 €

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

114

ΣΑΕΠ 066

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

850.000,00 €

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

115

ΣΑΕΠ 066

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

550.000,00 €

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

116

ΣΑΕΠ 066

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

300.000,00 €

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

117

ΣΑΕΠ 066

ΚΕΙΜΗΛΙΑΡΧΕΙΟ ΦΟΥΡΝΑΣ

676.820,00 €

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

118

ΣΑΕΠ 066

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΕΛΙΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ Ι.Μ. ΒΡΑΧΑΣ

300.000,00 €

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

119

ΣΑΕΠ 066

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ

340.000,00 €

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

120

ΣΑΕΠ 066

ΤΕΧΝΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ  ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ - ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ

315.000,00 €

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

121

ΣΑΕΠ 066

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

5.350.000,00 €

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

122

ΣΑΕΠ 066

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ-ΒΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

2.000.000,00 €

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

123

ΣΑΕΠ 066

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

2.280.000,00 €

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

124

ΣΑΕΠ 066

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑ ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

1.506.000,00 €

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

125

ΕΣΠΑ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ "ΠΑΝΤΑ ΒΡΕΧΕΙ"

240.000,00 €

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ

76.094.947,35 €

 Κατηγορία Καρπενήσι

Πάει καιρός που η κατάργηση των Νομαρχιών έφερε στο κενό δυστυχώς την πρόταση για Περιφέρεια Αιτωλοακαρνανίας, Λευκάδας, Ευρυτανίας.  Ήταν τότε ίσως και η τελευταία δυνατή υπενθύμιση των άρρηκτων δεσμών Αιτωλοακαρνανίας & Ευρυτανίας.

Δεσμοί που δεν υπαγορεύονται από διοικητικές χαράξεις στον αυτοδιοικητικό χάρτη. Αν και παλαιότερα υπήρξε νομός Αιτωλοακαρνανίας & Ευρυτανίας, πολύ ισχυρότεροι ήταν οι ανθρώπινοι δεσμοί, που δημιουργούνταν από τις διαδρομές της εσωτερικής ελληνικής μετανάστευσης.

Αποκορύφωμα ήταν η δεκαετία του ’50, μετά τον εμφύλιο όπου ολόκληρα χωριά από την Ευρυτανία κυριολεκτικά μετοίκησαν στην Αιτωλική πεδιάδα, στον κάμπο του Μεσολογγίου αλλά και εντός του Αγρινίου και στις παρυφές του. Απόδειξη ολόκληρα χωριά ( Κεφαλόβρυσο, Άγιος Νικόλαος) ή οδοί με Ευρυτανικά ονόματα στο Αγρίνιο ( Αγράφων, Απεραντίων, Δομνίστας κτλ).

Όταν η πληθυσμιακή ροή στέρεψε ουσιαστικά την αφετηρία της, την Ευρυτανία,  οι σχέσεις παγιώθηκαν. Οι Ευρυτάνες, όπου και αν βρίσκονταν, προσπάθησαν να αναδείξουν τον τόπο τους και να ανατρέψουν τις δύσκολες συνθήκες του φυσικού περιβάλλοντος της γενέτειρας τους. Τα χρόνια όμως πέρασαν, οι δεύτερης και τρίτης γενιάς έδωσαν προτεραιότητες στα αστικά κέντρα που μεγάλωσαν, με τους μόνους που αντιστέκονταν να ήταν οι Ευρυτανικοί Σύλλογοι, που κατάφεραν ως ένα μεγάλο βαθμό να συγκρατήσουν την συνειδησιακή επαφή των Ευρυτάνων στη γενέτειρά τους.

Όλα αυτά άλλαξαν ροπή, όταν  η Ευρυτανία ήρθε πιο κοντά στη Λαμία από ζήτημα οδικής πρόσβασης. Αυτό σε συνδυασμό με την πρόσδεση στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος πύκνωσε τα δίκτυα μετακίνησης προς και από την Λαμία. Αντίθετα τα δίκτυα μετακίνησης προς την Αιτωλοκαρνανία αντικατοπτρίζονταν στις αναμνήσεις των δεύτερης & τρίτης γενιάς Ευρυτάνων, σε όσους από αυτούς κατάφεραν να διατηρήσουν το σπίτι τους στο χωριό και στο έργο των Ευρυτανικών Ενώσεων και Συλλόγων, καθώς και  των Συλλόγων Σαρακατσαναίων, που είχαν ως αναφορά τη διαδρομή τους από την Ευρυτανική γη στον Αιτωλικό κάμπο.

Ο πιο συνεκτικός δεσμός πλέον Αιτωλοακαρνανίας με την Ευρυτανία είναι τα μονοήμερα στον Προυσό, που οι Αιτωλοακαρνάνες επιλέγουν να κάνουν για θρησκευτικούς λόγους. Δευτερευόντως είναι τα τοπικά δίκτυα της Δυτικής Ευρυτανίας, που επικοινωνούν με τα χωριά του Βάλτου και φυσικά ο μήνας Αύγουστος για όσους πάνε στα χωριά τους, με μεγάλες οικονομικές δυσκολίες λόγω μεγάλης απόστασης. Πρόσφατα ως κοινή βάση αναδεικνύεται και η Λίμνη Κρεμαστών, λόγω του διαλόγου ανάπτυξης που ξεκίνησε. Βέβαια εδώ να σημειώσουμε και την έλλειψη συντονισμού σε ευκαιρίες ανάπτυξης, που έδιναν προγράμματα όπως το Leader. Ενώ η Ευρυτανία κάλπαζε, η Αιτωλοακαρνανία θύμιζε εικόνα άλλης δεκαετίας ως φτωχός συγγενής, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Πως να έρθουν κοντά δύο χώροι, όταν είναι οικονομικά ανομοιογενείς;

Με τις υπάρχουσες συνθήκες και οδικό δίκτυο, η πλάστιγγα γέρνει προς τη Λαμία. Μόνο ο νέος  δρόμος Αγρινίου-Καρπενησίου μπορεί να ανατρέψει τα πράγματα, όταν γίνει και αυτό σε βάθος χρόνου.agrinionews.gr

Κατηγορία Το άρθρο σου

Μία ακόμη ιστορία ντροπής ήρθε στο φως της επικαιρότητας με θύμα ανήλικη Ρομά, που εκδιδόταν με την ανοχή των γονιών της στην Αγία Τριάδα Ευρυτανίας.

Η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, καθώς οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ευρυτανίας, συνέλαβαν την περασμένη Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2017, έναν αλλοδαπό Αλβανικής καταγωγής ο οποίος παραδέχτηκε ότι πήγαινε επανειλημμένα με την ανήλικη έναντι αμοιβής, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς της μικρής που διέμεναν στη Βοιωτία!

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα "Ευρυτανικός Παλμός" πρόκειται για έναν μόνιμο κάτοικο του χωριού Αγία Τριάδα, αλβανικής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται ότι επανειλημμένα ασελγούσε σε ανήλικη Ρομά, επίσης κάτοικο της περιοχής, έναντι αμοιβής. Το Τμήμα Ασφάλειας Καρπενησίου κατάφερε να αξιοποιήσει διάφορες πληροφορίες που είχε επί του θέματος και να συλλάβει όχι μόνο το φερόμενο ως δράστη αλλά και τους δύο γονείς της ανήλικης κοπέλας, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας της ανήλικης κόρης τους.

Μετά τη σύλληψή τους, οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα, ο οποίος και όρισε τακτική δικάσιμο. 

Κατηγορία Ευρυτανία

Επικοινωνήστε μαζί μας στο vimapoliti@gmail.com ή απευθείας στην φόρμα επικοινωνίας

Please, enter your name
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message