Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αγρινίου(Live)

30 Απρ. 2018 / 07:17 30 Απρ. 2018 / 07:25 (upd)

Συνεδριάζει αυτή την ώρα το δημοτικό συμβούλιο Αγρινίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 56/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Αγορά ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών επί των οδών Αρχιμήδη και Ηρακλείτου για την διάνοιξη των οδών» και της υπ’ αριθμ. 207/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Καθορισμός τιμής μονάδας για αγορά ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών επί της οδού Αρχιμήδη και την οδό Ηρακλείτου για την διάνοιξη των οδών μετά από την έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή» και αντικατάσταση των ανακληθέντων παραγράφων τους. (Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης). 2

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου έτους 2018. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

3. Καθορισμός τιμής μονάδας για απευθείας αγορά ιδιοκτησιών επί της οδού Αριστοτέλους στο Ο.Τ. 63Β σχεδίου πόλεως Αγρινίου και αποδοχή προσφερόμενου τιμήματος. (Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

4. Καθορισμός τιμής μονάδας για εξαγορά ιδιοκτησίας των Μαρίας, Ζωής, Βασιλείου, Χαράλαμπου και Χρίστου Πασχέντη επί της οδού Ιωνίας και Εθνικής Ανεξαρτησίας στο Ο.Τ. 181 σχεδίου πόλης Αγίου Κωνσταντίνου Δήμου Αγρινίου. (Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

5. Έγκριση καθορισμού τιμήματος για την αγορά ακινήτου στο Ο.Τ. 113Α στην οδό Γρίβα και Παναγοπούλου για δημιουργία κοινόχρηστου χώρου (φερόμενων ιδιοκτητών Αθανασίας, Χρήστου, Ιωάννη, Βασιλείου, Γεωργίας και Ανδρέα Βέλλιου), μετά από εκτίμηση ορκωτού εκτιμητή. (Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

6. Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης του Δήμου Αγρινίου από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

7. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας χειμάρρου ¨ΛΥΚΟΡΑΧΙΤΗΣ¨ (περιοχή κτιρίου ΕΛΕΠΑΠ) Δήμου Αγρινίου» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό: 2.5.a.1.1.b_1 αρ. πρωτ. 4652/2017 (Α/Α ΟΠΣ 2472) και τίτλο: «Επενδύσεις σε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας» του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική προς το περιβάλλον» (ΕΤΠΑ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

8. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αγρινίου και Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου για την κατασκευή του έργου: «Εκσυγχρονισμός και επέκταση υποδομών συλλογής αστικών λυμάτων περιοχής Αγίας Βαρβάρας» και ακύρωση της υπ’ αριθμ. 278/2017 προηγούμενης σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγητής: Αντιπρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Α. κ. Σκορδόπουλος).

9. Επί πρωτοβουλίας πολιτών για την διάσωση των καπναποθηκών Ηλιού στο Αγρίνιο. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. πρωτ. 17/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). (Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας). 3

10. Περί μη καταβολής οικονομικής εισφοράς (τροφείων) από τους γονείς των φιλοξενούμενων νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α. για τη σχολική χρονιά 2018-2019. (Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΟΙ.Π.Α. κ. Βασιλείου).

11. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3Α/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου με θέμα: «Έγκριση πίνακα 5Γ΄(στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων προϋπολογισμού 2018». (Εισηγήτρια: Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κα Μπούτιβα).

12. Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για το έτος 2018, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

13. Πρόσληψη προσωπικού (εργάτες - πυροφύλακες) για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών για το έτος 2018, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

14. Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης για το έτος 2018. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

15. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

16. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 78/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έκθεση εσόδων - εξόδων Α΄ τριμήνου 2018 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2018». (Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φαρμάκης).

17. Έγκριση διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων και μελέτης για τον 11ο ημιμαραθώνιο δρόμο «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

18. Έγκριση της προμήθειας ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Αγρινίου για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

19. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

20. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών σίτισης για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης). 4

21. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση της συντήρησης - αναβάθμισης των εφαρμογών λογισμικού των Υπηρεσιών του Δήμου για το 2018 και απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών αυτών. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

22. Έγκριση υλοποίησης εκδήλωσης – δράσης στο πλαίσιο ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης του κοινού για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

23. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αγρινίου στην 4 η Διεθνή Εμπορική Έκθεση Φρέσκων Φρούτων και Λαχανικών (FRESKON), στις 26-28 Απριλίου στη ΔΕΘ- HELEXPO στη Θεσσαλονίκη με παρουσίαση των δράσεων: «Τοπικά αγροδιατροφικά προϊόντα στο Δήμο Αγρινίου: Ανάδειξη και Αξιοποίηση». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Σαλμά).

24. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 99/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου στη συνδιοργάνωση του 1ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Αιτωλοακαρνανίας που θα λάβει χώρα στο Αγρίνιο την Παρασκευή 4 & το Σάββατο 5 Μαΐου 2018», ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής του. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

25. Αδυναμία εκτέλεσης του έργου: «Κοπή χόρτων στα οδικά δίκτυα και σε κοινόχρηστους χώρους των Δ.Ε. του Δήμου Αγρινίου για πυροπροστασία, κλάδεμα και κοπή δέντρων ύψους άνω των 8 μέτρων». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

26. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός): «Κατασκευή περιφράξεων στα κοιμητήρια Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Αγρινίου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμης).

27. Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση – τοποθέτηση αντικεραυνικής προστασίας σχολικών κτιρίων Δήμου Αγρινίου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμης).

28. Έγκριση του πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών λόγω ανωτέρας βίας του έργου: «Αγροτική Οδοποιία Τ.Κ. Σαργιάδας, Δ.Ε. Παρακαμπυλίων, Δήμου Αγρινίου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμης).

29. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή – επέκταση και συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης οδών Δήμου Αγρινίου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμης).

30. Έγκριση της 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικού δικτύου Δ.Ε. Παναιτωλικού, Παραβόλας, Παρακαμπυλίων Δήμου Αγρινίου που επλήγησαν από πλημμυρικά φαινόμενα τη χρονική περίοδο από 30-01-2015 έως 02-02-2015». 5 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμης).

31. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντηρήσεις - βελτιώσεις των εγκαταστάσεων λειτουργίας Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου “ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ” (κατεδάφιση κερκίδας, τεχνητός χλοοτάπητας, στεγάνωση στέγης κ.λ.π.». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμης).

Προσθήκη σχολίου

H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί.
Το "VimaPoliti.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες του έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη του portal

Επικοινωνήστε μαζί μας στο vimapoliti@gmail.com ή απευθείας στην φόρμα επικοινωνίας

Please, enter your name
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message